Kommuniké från årsstämma i Senzime AB (publ)

Årsstämma i Senzime AB (publ), org.nr 556565-5734 (”Bolaget”) hölls den 18 maj 2022 i Bolagets lokaler på Ulls väg 41 i Uppsala, varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

Årsredovisning och resultat

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 450 000 kronor till ordföranden och 210 000 kronor till varje annan ledamot av styrelsen. Årsstämman beslutade vidare att inget styrelsearvode ska utgå till styrelseledamot som under räkenskapsåret 2021 erhållit konsultersättning från Bolaget som sammanlagt överstiger ett belopp motsvarande dubbla styrelsearvodet.

Årsstämman beslutade att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska ha fem (5) styrelseledamöter, utan suppleanter.

Årsstämman beslutade att, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, omvälja Adam Dahlberg, Philip Siberg, Sorin Brull, Lennart Kalén och Eva Walde som styrelseledamöter. Årsstämman beslutade att utse Philip Siberg till ordförande.

Beslutades att välja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill utgången av nästa årsstämma, med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

Valberedning inför årsstämman 2023

Årsstämman beslutade att Bolaget inför den årsstämma som kommer att hållas 2023 ska ha en valberedning. Det beslutades härvidlag att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2023 ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget per den 1 september 2023 och ber dem att utse en representant vardera för att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning.

Antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att anta nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Antagande av incitamentsprogram 2022/2026

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att (A) införa ett personaloptionsprogram avsett för Bolagets anställda, (B) att genomföra en riktad emission av teckningsoptioner till det av Bolaget helägda dotterbolaget MD Biomedical AB, org.nr 556837-0273, för att säkerställa Bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet och för att täcka eventuella kassaflödesmässiga effekter till följd av sociala kostnader med anledning av personaloptionsprogrammet samt beslutade att (C) godkänna överlåtelse av teckningsoptioner eller aktier i Bolaget från Dotterbolaget till deltagare i personaloptionsprogrammet. Beslutet enligt punkt A, B och C ovan fattades som ett beslut.

Programmet omfattar högst 900 000 personaloptioner som ska vederlagsfritt tilldelas deltagarna i programmet. Deltagare kan utöva tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden den 1 februari 2026 till den 28 februari 2027. Varje teckningsoption ska medföra rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 30 kronor per aktie. Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utövande av teckningsoptionerna uppgå till högst 125 000 kronor (med hänsyn till nuvarande kvotvärde och förutsatt att ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren). Maximalt blir den potentiella utspädningen till följd av samtliga utestående program (inklusive det nu föreslagna Programmet 2022/2026), med antagande av att samtliga teckningsoptioner utövas för nyteckning av aktier, högst ca 4,3 procent av aktierna och rösterna (varav, som nämnts ovan, nu föreslaget program står för ca 1,6 procent).

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med tio (10) procent av Bolagets registrerade aktiekapital vid det tillfälle då bemyndigandet tas i anspråk första gången, genom nyemission av aktier, utgivande av teckningsoptioner och/eller upptagande av konvertibelt lån, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.

Antecknades att samtliga beslut beslutades med erforderlig majoritet.

Senzime AB (publ)

Styrelsen

Contact us

Want to know more?

How can Senzime’s innovative patient monitoring solutions help to eliminate in-hospital complications?
Contact us today.