Kommuniké från årsstämma i Senzime AB (publ)

Årsstämma i Senzime AB (publ) (”Bolaget”) hölls den 8 maj 2018 i Bolagets lokaler på Ulls väg 29B i Uppsala.

A. Årsredovisning och resultat

Bolagsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

B. Ansvarsfrihet

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2017.

C. Styrelse- och revisorsarvoden

Bolagsstämman beslutade att styrelsearvode skulle utgå med 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till varje styrelseledamot av styrelsen. Beslutades emellertid att inget styrelsearvode skulle utgå till styrelseledamot som under räkenskapsåret 2018 erhållit ett sammanlagd konsultersättning från Bolaget uppgående till mer än det dubbla beslutade styrelsearvodet.

Bolagsstämman beslutade vidare att ersättning till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

D. Val av styrelse och revisor

Bolagsstämman beslutade att styrelsen skulle ha fem styrelseledamöter, utan suppleanter.

Bolagsstämman beslutade att, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, omvälja Adam Dahlberg, Philip Siberg, Ulf Lindskog och Sorin Brull som styrelseledamöter, samt välja Lennart Kalén som ny styrelseledamot. Bolagsstämman beslutade även att Philip Siberg skulle utses till ordförande.

Beslutades att till revisor, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, utse PricewaterhouseCoopers AB, med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

E. Valberedning inför årsstämma 2019

Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2019. Det beslutades härvidlag att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2019 utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget och ber dem utse en representant vardera för att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning.

F. Emissionsbemyndigande

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att ge ut aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla lån. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller med andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen. Bemyndigandet kan användas för att öka Bolagets aktiekapital med högst 560 761 kronor.

Samtliga beslut på bolagsstämman beslutades med erfoderlig majoritet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lena Söderström, VD för Senzime

Tel: 0708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com

————————————

Senzime AB (publ)

Styrelsen

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com  

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.