Kommuniké från årsstämma i Senzime AB (publ)

Årsstämma i Senzime AB (publ) hölls den 8 maj 2019 i bolagets lokaler på Ulls väg 29B i Uppsala varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

A. Årsredovisning och resultat

Bolagsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

B. Ansvarsfrihet

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2018.

C. Styrelse- och revisorsarvoden

Bolagsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden och med 50 000 kronor till annan ledamot av styrelsen. Beslutades vidare att inget styrelsearvode ska utgå till styrelseledamot som under räkenskapsåret 2019 erhållit konsultersättning från bolaget som sammanlagt överstiger ett belopp motsvarande dubbla styrelsearvodet.

Bolagsstämman beslutade vidare att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

D. Val av styrelse och revisor

Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska ha fem styrelseledamöter, utan suppleanter.

Bolagsstämman beslutade att, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, omvälja Adam Dahlberg, Philip Siberg, Ulf Lindskog, Sorin Brull och Lennart Kalén som styrelseledamöter. Beslutades vidare att Philip Siberg skulle utses till ordförande.

Beslutades att till revisor, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, utse PricewaterhouseCoopers AB, med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

E. Valberedning inför årsstämma 2020

Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2020. Det beslutades härvidlag att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2020 utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget och ber dem utse en representant vardera för att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning.

F. Införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade att införa ett incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner till deltagare i incitamentsprogrammet. Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget blir utspädningen till följd av det föreslagna incitamentsprogrammet, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier, cirka 0,8 procent av aktierna och cirka 0,8 procent av rösterna.

Beslutet innebär en riktad emission av högst 400 000 teckningsoptioner enligt följande villkor.

  1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma verkställande direktören Pia Renaudin.
  2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i införandet av incitamentsprogrammet, varigenom den teckningsberättigade ges möjlighet att ta del av en positiv utveckling i Bolaget. Förekomsten av ett sådant program bedöms öka möjligheten att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare.
  3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista senast onsdagen den 5 juni 2019. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
  4. För varje teckningsoption som tecknas ska den teckningsberättigade betala 0,542 kronor, vilket anses motsvara marknadsvärdet för en teckningsoption beräknat enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden.
  5. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 12 kronor.
  6. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den dag då teckningsoptionerna registreras hos Bolagsverket till och med den 7 maj 2022.
  7. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med cirka 50 000 kronor (med hänsyn till nuvarande kvotvärde och förutsatt att ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren).
  8. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Det fullständiga förslaget till incitamentsprogrammet finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.senzime.com.

G. Emissionsbemyndigande

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att ge ut aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller med andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen. Bemyndigandet kan användas för att öka Bolagets aktiekapital med högst 613 469 kronor.

Samtliga beslut på bolagsstämman beslutades enhälligt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, VD för Senzime

Tel: 070-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

————————————

Senzime AB (publ)

Styrelsen

Om Senzime

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder kronor. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA, +46(0)8-528 00 399 är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.