Kommuniké från årsstämma i Senzime AB (publ)

Årsstämma i Senzime AB (publ), org.nr 556565-5734 (”Bolaget”) hölls den 14 maj 2020 i Green Innovation Parks lokaler på Ulls väg 29C i Uppsala varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

Årsredovisning och resultat

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019.

Styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till varje annan ledamot av styrelsen. Årsstämman beslutade vidare att inget styrelsearvode ska utgå till styrelseledamot som under räkenskapsåret 2020 erhållit konsultersättning från Bolaget som sammanlagt överstiger ett belopp motsvarande dubbla styrelsearvodet.

Årsstämman beslutade att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska ha fyra (4) styrelseledamöter, utan suppleanter.

Årsstämman beslutade att, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, omvälja Adam Dahlberg, Philip Siberg, Sorin Brull och Lennart Kalén som styrelseledamöter. Årsstämman beslutade att utse Philip Siberg till ordförande.

Beslutades att välja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill utgången av nästa årsstämma, med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

Valberedning inför årsstämman 2021

Årsstämman beslutade att Bolaget inför den årsstämma som kommer att hållas 2021 ska ha en valberedning. Det beslutades härvidlag att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2021 ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget per den 1 september 2020 och ber dem att utse en representant vardera för att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning.

Antagande av ny bolagsordning

Årsstämman beslutade om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser enligt följande.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget ska bedriva utveckling, produktion och försäljning av medicinteknisk utrustning, samt därmed förenlig verksamhet.

§ 7 Kallelse

Kallelse till ordinarie bolagsstämma och extra bolagsstämma där ändring av bolagsordning ska behandlas utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före bolagsstämman. Kallelse till bolagsstämma ska publiceras i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Nyheter.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska, utöver de förutsättningar för deltagande som framgår av aktiebolagslagen, också anmäla sitt deltagande på stämman till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får medföra ett eller två biträden till bolagsstämman, dock endast om aktieägaren på sätt som anges ovan anmäler det antal biträden denna har för avsikt att medföra.

§ 10 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Beslutet biträddes av mer än två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman.

Förslaget avseende incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsen meddelade att den beslutat att dra tillbaka förslaget. Bakgrunden till styrelsens beslut är att styrelsen önskar ta fram ett justerat förslag till införande av incitamentsprogram i samråd med institutionella investerare.

Förslaget avseende personaloptionsprogram

Styrelsen meddelade att den beslutat att dra tillbaka förslaget. Bakgrunden till styrelsens beslut är att styrelsen önskar ta fram ett justerat förslag till införande av personaloptionsprogram i samråd med institutionella investerare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst tio (10) procent av Bolagets vid var tid registrerade aktiekapital genom nyemission av aktier, utgivande av teckningsoptioner och/eller upptagande av konvertibelt lån, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.

Antecknades att beslutet biträtts av mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman.

Samtliga beslut på årsstämman beslutades enhälligt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, VD för Senzime

Tel: +46 708 13 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

————————————

Senzime AB (publ)

Styrelsen

Om Senzime

Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph, ett medicintekniskt system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad i patienten. Målet är förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa vårdens riktlinjer och läkemedelsrekommendationer bidrar TetraGraph till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader – i en värld där alla vaknar upp säkert efter operation. Visionen är en värld utan narkosrelaterade komplikationer. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.