KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SENZIME AB

Aktieägarna i Senzime AB (publ), org.nr 556565-5734 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 31 augusti 2022. Styrelsen har – med stöd av lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor – beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Någon fysisk sammankomst kommer således inte att hållas.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

  • dels vara registrerad i eget namn (inte förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 23 augusti 2022 (avstämningsdagen),
  • dels anmäla sig till Bolaget genom att avge sin poströst i enlighet med anvisningarna nedan, så att anmälan och poströsten är Bolaget till handa senast tisdagen den 30 augusti 2022.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, dels anmäla sig till stämman, dels tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden (så kallad rösträttsregistrering), så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per avstämningsdagen, dvs den 23 augusti 2022. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag behöver meddela sin önskan härom till förvaltaren. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 25 augusti 2022 kommer att beaktas vid upprättande av röstlängd på stämman. Sker omregistrering inte i tid har aktieägare inte rätt att poströsta.

Poströstning

Aktieägare kan enbart utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.senzime.se och hos Bolaget. Någon separat anmälan behöver således inte göras, utan det ifyllda och underskrivna formuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret ska skickas till Bolagets ombud via e-post till michaela.larsson@lindahl.se eller med vanlig post till Advokatfirman Lindahl KB, Box 1203, 751 42 Uppsala. Märk gärna kuvertet med ”Senzime”. Om aktieägaren är en juridisk person eller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska anvisningarna under punkt ”Ombud” nedan iakttas.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse rösten eller förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströstningsformuläret ogiltigt. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

Information om de vid bolagsstämman fattade besluten kommer att offentliggöras så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.senzime.se.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 69 883 985 aktier och röster.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av justeringsperson/er
  4. Godkännande av dagordning
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Val av styrelseledamöter
  7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Mattias Prage, advokat på Advokatfirman Lindahl, utses till ordförande vid stämman. Michaela Larsson, biträdande jurist på Advokatfirman Lindahl, föreslås till protokollförare.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Eftersom aktieägare som väljer att utöva sin rösträtt vid stämman gör så genom poströstning är det inte möjligt att inhämta bolagsstämmans godkännande av röstlängden vid stämman. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen att röstlängden upprättas och godkänns av bolagsstämmans ordförande.

Punkt 3 – Val av justeringsperson/er

Styrelsen föreslår att Slavoljub Grujicic, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till att justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att tillse att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6 – Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyval av Laura Piccinini och Jenny Freeman som styrelseledamöter.

Laura Piccinini är Senior Vice President och General Manager för AngioDynamics.

Laura Piccinini började som Senior Vice President och General Manager International på AngioDynamics i juni 2021. Hon har mer än 27 års erfarenhet av ledande roller inom industrin för medicinsk utrustning/teknik, med en omfattande bakgrund inom områdena andningsvård, kirurgi, ortopedi, blodflöde, kärl, cancerbehandling och sårbehandling. Laura arbetade senast som VD och styrelseledamot för Respiratory Motion, Inc. och som global chef för kommersiell verksamhet för affärsverksamheten Implants på Nobel Biocare Systems (Danaher/Envista IPO). Laura var tidigare i sin karriär ordförande för EMEA på både Covidien och Stryker samt internationell ordförande på Acelity. Hon är utexaminerad från Parma University of Medicine, där hon tog en sjuksköterskeexamen med inriktning på intensivvård, anestesi och första hjälpen som helikopterflygkoordinator.

Jenny E Freeman är en av grundarna till Respiratory Motion, Inc. Dr Freeman har 40 års erfarenhet av medicin, medicinsk forskning, teknologiutveckling och entreprenörskap inklusive pediatrisk kardiovaskulär kirurgi, biomedicinsk forskning och enhetsinnovation samt har tillhandahållit strategisk rådgivning och analys av hälsovårdsföretag för finansiella institut. Dr Freeman har över 70 medicinska publikationer och 40 patent utfärdade eller under process. Hennes erfarenhet av ledande roller inkluderar drivandet av kirurgiska metoder, utveckling av nya program och grundandet av Respiratory Motion, JEF-Core och Cheirologic Partners. Dr Freeman utbildade sig i hjärt-thoraxkirurgi tillsammans med Frank Spencer, John Kirklin, Aldo Casteneda och William Norwood. Hon tog sin grundexamen från Yale i molekylär biokemi och biofysik och sin doktorsexamen från NYU Medical School.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy_for_deltagare_pa_bolagsstammor_20181023.pdf

Frågor till styrelse och vd

Styrelsen och vd ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, till adress Ulls väg 41, 756 51 Uppsala, eller via e-post till slavoljub.grujicic@senzime.com. Upplysningarna lämnas av Bolaget genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats senast från och med fredagen den 26 augusti 2022. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga hos Bolaget (Ulls väg 41, Uppsala) och på Bolagets webbplats, www.senzime.se. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Uppsala i augusti 2022

Senzime AB (publ)

Styrelsen

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.