Kallelse till extra bolagsstämma i Senzime AB (publ)

Pressmeddelande: Uppsala, den 19 februari 2021. Aktieägarna i Senzime AB (publ), org.nr 556565-5734 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 mars 2021 i Uppsala.

Rätt att delta vid stämman

På grund av den rådande Coronapandemin och för att säkerställa aktieägares, anställdas och andra intressenters hälsa och säkerhet har styrelsen för Bolaget beslutat att aktieägarna inte ska ha rätt att närvara vid stämman, varken personligen eller genom ombud, och att den som inte är aktieägare inte ska ha rätt att närvara i enlighet med 20–26 §§ i lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Aktieägarna har istället rätt att utöva sin rösträtt före bolagsstämman per post, s.k. poströstning. Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom poströstning ska, för att ha rätt att poströsta före stämman, vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 25 februari 2021 (avstämningsdagen).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att poströsta, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen, dvs. torsdagen den 25 februari 2021. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast måndagen den 1 mars 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Sker omregistrering inte i tid har aktieägare inte rätt att poströsta.

Poströstning med anledning av Covid-19

Den extra bolagsstämman kommer att äga rum den 5 mars 2021. Som ovan nämnts har dock inte aktieägare, ombud eller utomstående rätt att vara fysiskt närvarande vid stämman.

En aktieägare i Bolaget kan istället utöva sin rösträtt på bolagsstämman genom att före bolagsstämman poströsta avseende de ärenden som tagits upp i förslaget till dagordning i denna kallelse.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.senzime.com. Formuläret för poströstning används dels som formulär för anmälan till stämman, dels för att utöva aktieägarens rösträtt vid stämman i de ärenden som tagits upp i förslaget till dagordning.

Formuläret ska vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 4 mars 2021, dvs. den sista helgfria vardagen före stämman. Formulär för poströstning som mottas senare kommer inte att beaktas. Det ifyllda formuläret ska skickas till Bolagets ombud Advokatfirman Lindahl KB antingen med e-post till amanda.sjoberg@lindahl.se eller med vanlig post till Advokatfirman Lindahl KB, Box 1203, 751 42 Uppsala. Märk kuvertet med ”Senzime AB”.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av de ärenden som tagits upp i den föreslagna dagordningen ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som i sådant fall inte får hållas endast genom poströstning. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det. Styrelsen kommer i så fall att fastställa tidpunkten för den fortsatta stämman.

En aktieägare kan inte ge några andra instruktioner än att välja ett av de svarsalternativ som anges vid varje punkt i poströstningsformuläret. Om så sker är rösten ogiltig.

Mer information om villkor för poströstning och hur en aktieägare gör för att poströsta framgår av poströstningsformuläret. För frågor kontakta Bolagets CFO Erik Bergman, e-post: erik.bergman@senzime.com. 

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud, varvid även följande gäller: En aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom ombud, dvs. att ett befullmäktigat ombud fyller i och sänder poströstningsformuläret på uppdrag av aktieägaren, ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till högst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis ska insändas till Bolagets ombud Advokatfirman Lindahl KB tillsammans med poströstningsformuläret till Advokatfirman Lindahl KB, Box 1203, 751 42 Uppsala. Märk kuvertet med ”Senzime AB”. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.senzime.com.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 62 493 290 aktier och röster.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman och val av ordförande
  2. Poströstning och röstlängd
  3. Val av en eller två justeringsmän
  4. Godkännande av dagordning
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Val av ny styrelseledamot
  7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande och protokollförare vid stämman

Mattias Prage, advokat på Advokatfirman Lindahl, föreslås som ordförande vid stämman och Amanda Sjöberg, biträdande jurist på Advokatfirman Lindahl, föreslås att föra protokollet.

Punkt 2 – Poströstning och röstlängd

Eftersom aktieägare som väljer att utöva sin rösträtt vid stämman gör så genom poströstning är det inte möjligt att inhämta bolagsstämmans godkännande av röstlängden vid stämman. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen att röstlängden upprättas och godkänns av bolagsstämmans ordförande.

Punkt 3 – Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår att Erik Bergman, jämte ordföranden, utses till justeringsman.

Punkt 6 – Val av ny styrelseledamot

Valberedningen – bestående av Adam Dahlberg, Lennart Kalén, Malin Björkmo och Philip Siberg – föreslår att Eva Walde väljs till ny styrelseledamot. Eva Walde har sedan oktober 2020 varit adjungerad ledamot i Bolagets styrelse, med planen att hon skulle föreslås för en ordinarie styrelseplats vid nästkommande årsstämma. De tidigare i veckan meddelade planerna på att notera Bolagets aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista har emellertid gjort att Bolaget bedömer det som angeläget att så snart som möjligt erbjuda Eva Walde en ordinarie plats i styrelsen, vilket således är skälet till att denna extra bolagsstämman hålls. Valberedningen föreslår att det inte ska utgå något arvode för Eva Walde för tiden fram till årsstämman 2021.

Upplysningar på den extra bolagsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare lämnar en skriftlig begäran därom senast tio (10) dagar före den extra bolagsstämman, om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag, genom att hålla dem tillgängliga i skriftlig form hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.senzime.com, senast fem (5) dagar före den extra bolagsstämman.

Tillhandahållande av handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.senzime.com samt på Bolagets kontor med adress Ulls väg 29B, 756 51 Uppsala senast två veckor före stämman, dvs. senast 19 februari 2021. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin adress.

Uppsala i februari 2021

Senzime AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

Erik Bergman, CFO

Tel: +46 (0) 73 58 81 59, e-post: erik.bergman@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph, ett medicintekniskt system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad i patienten. Målet är förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa vårdens riktlinjer och läkemedelsrekommendationer bidrar TetraGraph till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader – i en värld där alla vaknar upp säkert efter operation. Visionen är en värld utan narkosrelaterade komplikationer. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker SEZI). FNCA, +46 (0) 8 528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

Contact us

Want to know more?

How can Senzime’s innovative patient monitoring solutions help to eliminate in-hospital complications?
Contact us today.