Kallelse till årsstämma i Senzime AB (Publ)

Aktieägarna i Senzime AB (publ), org.nr 556565-5734 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 april 2016 kl. 13.00 på Work&Meet, Ulls Väg 30A, 756 51 Uppsala.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

–                         dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 21 april 2016, och

–                         dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 15.00 måndagen den 25 april 2016, under adress Vallvägen 4A, 756 51 Uppsala med angivande av ”årsstämma” eller via e-post till lena.soderstrom@senzime.com.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 21 april 2016. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren. Vänligen notera att en aktieägare som inte finns upptagen i bolagsstämmoaktieboken saknar rösträtt på stämman.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till högst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.senzime.com.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 16 076 730 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 16 076 730.

Förslag till dagordning

1.Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Godkännande av dagordning

5.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. VD-presentation

7.Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8. Beslut om:

a)         fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b)         dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt

c)         ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter

12. Val av revisor

13. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

14. Beslut om antagande av ny bolagsordning och minskning av aktiekapitalet

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 8b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske samt att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsen ska ha fyra (4) ledamöter, utan suppleanter.

Punkt 10Fastställande av arvode till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att arvode om 50 000 kr ska utgå till Philip Siberg. Vidare föreslås att inget arvode ska utgå till övriga ledamöter.

Punkt 11 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att omvälja Adam Dahlberg, Henrik Nittmar, Philip Siberg och Ulf Lindskog som styrelseledamöter. Valberedningen upplyser om att Philip Siberg föreslås som oberoende ledamot.

Punkt 13 – Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att bolaget inför den årsstämma som kommer att hållas 2017 ska ha en valberedning. Det föreslås härvidlag att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2017 utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i bolaget och ber dem utse en representant vardera för att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant.

Styrelsen föreslår att valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2017 för beslut:

• förslag till styrelsemedlemmar

• förslag till styrelseordförande

• förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen

mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete

• förslag till revisor

• förslag till revisorsarvode

• förslag till ordförande på årsstämman, och

• förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning

Punkt 14 – Beslut om (A) antagande av ny bolagsordning och (B) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fri fond

Styrelsen har bedömt att Bolagets aktiekapital är väl tilltaget i förhållande till Bolagets totala egna kapital. För att Bolaget ska få en mer lämplig nivå på aktiekapitalet i förhållande till det totala egna kapitalet föreslår styrelsen att stämman beslutar att anta en ny bolagsordning och minska Bolagets aktiekapital för avsättning till fri fond.

(A) – Antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser om gränserna för bolagets aktiekapital (§ 4) i enlighet med följande:

Nuvarande lydelse§ 4 Aktiekapitalet utgör lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor. Föreslagen lydelse§ 4 Aktiekapitalet utgör lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

(B) – Minskning av aktiekapitalet för avsättning till fri fond

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att Bolagets aktiekapital ska minskas för avsättning till fritt eget kapital med 38 182 233,75 kronor (minskningsbeloppet) utan indragning av aktier. Efter verkställd minskning i enlighet med styrelsens förslag kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 2 009 591,25 kronor. Det nya kvotvärdet för Bolagets aktie blir därmed 12,5 öre. Verkställighet av beslutet förutsätter att Bolagsverket, eller i tvistiga fall, allmän domstol, ger tillstånd till minskningen.

Årsstämmans beslut enligt punkterna (A) – (B) ovan skall fattas tillsammans som ett beslut.

Punkt 15 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 850 000 kronor (maxbeloppet baseras på det nya kvotvärdet enligt punkten 14 ovan och motsvarar 6 800 000 aktier) genom nyemission av aktier, utgivande av teckningsoptioner och/eller upptagande av konvertibelt lån. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller verksamheter, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkterna 14-15 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens och valberedningens fullständiga förslag enligt punkterna 13-15 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Vallvägen 4A, 756 51 Uppsala senast tre veckor före stämman, dvs. senast den 6 april 2016. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Uppsala i mars 2016

Senzime AB (publ)

Styrelsen

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.