Kallelse till årsstämma i Senzime AB (publ)

Pressmeddelande: Uppsala, den 15 april 2020: Aktieägarna i Senzime AB (publ), org.nr 556565-5734 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 maj 2020 kl. 16.00 i Green Innovation Parks lokaler på Ulls väg 29C i Uppsala.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 8 maj 2020 (avstämningsdagen), och
 • dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast måndagen den 11 maj 2020, under adress Ulls väg 29B, 756 51 Uppsala med angivande av ”årsstämma” eller via e-post till erik.bergman@senzime.com.

Vid anmälan uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast på avstämningsdagen, dvs. fredagen den 8 maj 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Covid-19

Bolaget tar den nuvarande situationen avseende Covid-19 på största allvar och uppmanar mot bakgrund av rådande omständigheter samtliga aktieägare att noggrant överväga om personlig fysisk närvaro på stämman är lämplig. Av samma skäl ber Bolaget även samtliga aktieägare att överväga möjligheten att utfärda fullmakt i stället för att närvara personligen vid årsstämman.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till högst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress alternativt medtas och uppvisas på stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran. Fullmaktsformulär finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.senzime.com.

Antal aktier och röster

Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 52 448 290 aktier och röster. Styrelsen i Bolaget beslutade den 8 april 2020, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 8 maj 2019, att ge ut 4 900 000 nya aktier. Dessa aktier har vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse ännu inte registrerats vid Bolagsverket.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. Beslut om:
 1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 2. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 3. ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 2. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
 3. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter
 4. Val av revisor
 5. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma
 6. Beslut om antagande av ny bolagsordning
 7. Beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner
 8. Beslut om införande av personaloptionsprogram
 9. Beslut om generellt emissionsbemyndigande för styrelsen
 10. Stämmans avslutande

 

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Mattias Prage, advokat på Advokatfirman Lindahl, utses till ordförande vid stämman.

 

Punkt 7b – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas samt att Bolagets resultat balanseras i ny räkning.

 

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsen ska ha fyra (4) ledamöter, utan suppleanter.

 

Punkt 

9 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till varje annan ledamot av styrelsen. Vidare föreslås att inget styrelsearvode ska utgå till styrelseledamot som under räkenskapsåret 2020 erhållit konsultersättning från Bolaget som sammanlagt överstiger ett belopp motsvarande dubbla styrelsearvodet. Valberedningen föreslår att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att omvälja Adam Dahlberg, Philip Siberg, Sorin Brull och Lennart Kalén som styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås Philip Siberg.Valberedningen upplyser om att Philip Siberg föreslås som oberoende ledamot.

 

Punkt 11 – Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Leonard Daun.

 

Punkt 12 – Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget inför den årsstämma som kommer att hållas 2021 ska ha en valberedning. Det föreslås härvidlag att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2021 utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget per den 1 september 2020 och ber dem utse en representant vardera för att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant.

Det föreslås att valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2021 för beslut:

 • förslag till styrelsemedlemmar;

 • förslag till styrelseordförande;
 • förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete;
 • förslag till revisor;
 • förslag till revisorsarvode;
 • förslag till ordförande på årsstämman; och
 • förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning.

 

Punkt 13 – Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser avseende verksamhetsföremål (§ 3), kallelse (§ 7) och avstämnings-förbehåll (§ 10) enligt följande.

 

Nuvarande lydelser

§ 3 Bolaget skall bedriva utveckling, produktion och försäljning av laboratorieprodukter såsom instrument och tillbehör för analys av biologiskt material även som idka därmed förenlig verksamhet.

§ 7 Kallelse till ordinarie bolagsstämma och extra bolagsstämma där ändring av bolagsordning skall behandlas utfärdas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex (6) veckor före och senast två (2) veckor innan bolagsstämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter.

Rätten att deltaga i bolagsstämman tillkommer den aktieägare som dels har upptagits som aktieägare i utskrift av aktieboken avseende förhållanden fem vardaar före stämman, dels anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman före kl 15.00. Denna dag får inte vara en söndag, annan helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får medföra ett eller två biträden till bolagsstämman, dock endast om aktieägaren på sätt som anges ovan anmäler det antal biträden denna har för avsikt att medföra.

§ 10 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

 

Föreslagna lydelser

§ 3 Bolaget ska bedriva utveckling, produktion och försäljning av medicinteknisk utrustning, samt därmed förenlig verksamhet.

§ 7 Kallelse till ordinarie bolagsstämma och extra bolagsstämma där ändring av bolagsordning ska behandlas utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före bolagsstämman. Kallelse till bolagsstämma ska publiceras i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Nyheter.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska, utöver de förutsättningar för deltagande som framgår av aktiebolagslagen, också anmäla sitt deltagande på stämman till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får medföra ett eller två biträden till bolagsstämman, dock endast om aktieägaren på sätt som anges ovan anmäler det antal biträden denna har för avsikt att medföra.

§ 10 Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

 

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband beslutets verkställande och i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

 

Punkt 14 – Beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner

Bakgrund

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner till deltagare i incitamentsprogrammet.

Styrelsen bedömer att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att anställda, vilka bedöms vara viktiga för Bolagets vidareutveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja deltagarnas motivation och samhörighet med Bolaget och dess aktieägare.

Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget blir utspädningen till följd av det föreslagna incitamentsprogrammet, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier, cirka 0,8 procent av aktierna och 0,8 procent av rösterna i Bolaget.

Förslaget har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

 

Riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad emission av högst 400 000 teckningsoptioner enligt följande villkor.

 1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Pia Renaudin, Chief Executive Officer, Erik Bergman, Chief Financial Officer och Anders Selin, Vice President Global Sales, eller av dem helägt bolag varvid det som anges nedan äger motsvarande tillämpning för sådant helägt bolag. Pia Renaudin ska ha rätt att teckna 200 000 teckningsoptioner medan Erik Bergman och Anders Selin ska ha rätt att teckna 100 000 teckningsoptioner vardera.

 2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i införandet av incitamentsprogrammet, varigenom de teckningsberättigade ges möjlighet att ta del av en positiv utveckling i Bolaget. Förekomsten av ett sådant program bedöms öka möjligheten att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare.
 3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista senast torsdagen den 28 maj 2020. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
 4. För varje teckningsoption som tecknas ska den teckningsberättigade betala 1,038 kronor, vilket anses motsvara marknadsvärdet för en teckningsoption beräknat enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Betalning för tecknade teckningsoptioner ska i sin helhet erläggas kontant senast inom sextio (60) dagar efter det att teckningslista ingivits till Bolaget. Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden.
 5. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 22,50 kronor.
 6. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den dag då teckningsoptionerna registreras hos Bolagsverket till och med den 1 juni 2023.
 7. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med cirka 50 000 kronor (med hänsyn till nuvarande kvotvärde och förutsatt att ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren).
 8. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
 9. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av särskild bilaga.

Kostnader för incitamentsprogrammet

Incitamentsprogrammet har utformats i samråd med externa legala och finansiella rådgivare och kostnaderna för denna rådgivning beräknas uppgå till högst 30 000 kronor.

Utöver rådgivningskostnaderna bedömer styrelsen att incitamentsprogrammet kommer att föranleda vissa administrativa kostnader i samband med aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna och registrering vid Bolagsverket.

Eftersom teckningsoptionerna emitteras till marknadsvärde bedöms några kostnader i form av sociala avgifter eller liknande inte komma att uppstå för Bolaget till följd av emissionen.

Tidigare incitamentsprogram i Bolaget

Bolaget har för närvarande ett pågående personaloptionsprogram som omfattar samtliga tillsvidareanställda och ett pågående teckningsoptionsprogram som omfattar den verkställande direktören. Baserat på vid tidpunkten för kallelsen befintligt antal aktier och utestående teckningsoptioner, blir utspädningen till följd av ifrågavarande program, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier, högst 1,9 procent av aktierna och rösterna. För en mer detaljerad beskrivning av Bolagets aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till årsredovisningarna för 2018 och 2019.

Övrigt

Ett villkor för att de teckningsberättigade ska tilldelas teckningsoptioner är att de ingår ett s.k. hembudsavtal enligt vilket de ska vara förpliktade att erbjuda Bolaget att förvärva teckningsoptionerna, eller viss del av dessa, under vissa förutsättningar.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband beslutets verkställande och i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

 

Punkt 15 – Beslut om införande av personaloptionsprogram

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett personaloptionsprogram genom en riktad emission av teckningsoptioner till det av Bolaget helägda dotterbolaget MD Biomedical AB, org.nr 556837-0273 (”Dotterbolaget”), samt om godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna från Dotterbolaget till deltagare i personaloptionsprogrammet.

Det bedöms angeläget och i alla aktieägares intresse att anställda i Bolaget har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett personligt och långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja deltagarnas motivation och samhörighet med Bolaget och dess aktieägare.

Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget blir utspädningen till följd av det föreslagna personaloptionsprogrammet, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier, cirka 1,2 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Förslaget har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

 

A. Riktad emission av teckningsoptioner till Dotterbolaget

För att möjliggöra leverans av aktier till anställda som omfattas av personaloptionsprogrammet samt säkra därmed sammanhängande kostnader, främst i form av sociala avgifter, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en riktad emission av högst 650 000 teckningsoptioner på följande villkor.

 1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Dotterbolaget.

 2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i inrättandet av personaloptionsprogrammet.
 3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista senast den torsdagen den 28 maj 2020. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
 4. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Skälet härtill är att teckningsoptionerna utges till Dotterbolaget som ett led i inrättandet av personaloptionsprogrammet.
 5. Varje teckningsoption ska medföra rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från den 1 januari 2021 till den 31 januari 2021. Det sålunda framräknade lösenpriset ska avrundas till närmaste hela öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt.
 6. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den dag då teckningsoptionerna registreras vid Bolagsverket till och med den 31 mars 2024.
 7. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med cirka 81 250 kronor (med hänsyn till nuvarande kvotvärde och förutsatt att ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren).
 8. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
 9. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av särskild bilaga.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att godkänna att Dotterbolaget får överlåta teckningsoptioner till deltagare i personaloptionsprogrammet utan vederlag i samband med att personaloptioner utnyttjas i enlighet med villkoren enligt ”B. Införande av personaloptionsprogram” nedan.

 

B. Införande av personaloptionsprogram

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett personaloptionsprogram som omfattar tillsvidareanställda i Bolaget enligt följande villkor.

 1. Personaloptionsprogrammet ska omfatta högst 650 000 personaloptioner.

 2. Tilldelning av personaloptioner ska ske till deltagare i personaloptionsprogrammet med det högsta antal personaloptioner som anges nedan.

Ledande befattningshavare

högst 50 000 personaloptioner per person
Övriga anställda högst 20 000 personaloptioner per person
 1. Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt.

 2. Tilldelade personaloptioner tjänas in under tre år enligt följande:
 1. en tredjedel av de tilldelade personaloptionerna intjänas den 1 januari 2022;

 2. en tredjedel av de tilldelade personaloptionerna intjänas den 1 januari 2023; och
 3. en tredjedel av de tilldelade personaloptionerna intjänas den 1 januari 2024.
 1. Intjäning förutsätter att deltagaren är fortsatt aktiv i Bolaget vid varje tidpunkt då intjäning sker. Om deltagaren upphör att vara aktiv i Bolaget ska vidare intjäning inte ske.

 2. Deltagare kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden från den 1 januari 2021 till den 31 december 2024. Styrelsen ska ha rätt att begränsa antalet tillfällen för leverans av aktier under utnyttjandeperioden.
 3. Varje personaloption berättigar deltagaren att förvärva en ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från den 1 januari 2021 till den 31 januari 2021. Det sålunda framräknade lösenpriset ska avrundas till närmaste hela öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt.
 4. Personaloptionerna ska inte utgöra värdepapper och ska varken kunna överlåtas eller pantsättas.
 5. Deltagande i personaloptionsprogrammet förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske till rimliga administrativa insatser och ekonomiska kostnader.
 6. Personaloptionerna ska regleras i särskilt avtal med varje deltagare. Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av personaloptionsprogrammet inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor och riktlinjer. Styrelsen ska vidare ha rätt att besluta om ytterligare villkor för utövande. Sådana villkor ska vara kopplade till verksamheten och vara objektivt utformade. Under extraordinära omständigheter ska styrelsen ha rätt att helt eller delvis begränsa omfattningen av personaloptionsprogrammet eller avsluta personaloptionsprogrammet i förtid.

 

C. Övrigt

Kostnader för personaloptionsprogrammet

Personaloptionsprogrammet har utformats i samråd med externa legala och finansiella rådgivare och kostnaderna för denna rådgivning beräknas uppgå till högst 50 000 kronor.

Utöver rådgivningskostnaderna bedömer styrelsen att personaloptionsprogrammet kommer att föranleda kostnader i form av redovisningsmässiga lönekostnader, sociala avgifter samt administrativa kostnader i samband med aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna och registrering vid Bolagsverket.

Tidigare incitamentsprogram i Bolaget

Bolaget har för närvarande ett pågående personaloptionsprogram som omfattar samtliga tillsvidareanställda och ett pågående teckningsoptionsprogram som omfattar den verkställande direktören. Baserat på vid tidpunkten för beslutet befintligt antal aktier och samtliga då utestående teckningsoptioner, blir utspädningen till följd av ifrågavarande program, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier, högst 1,9 procent av aktierna och rösterna. För en mer detaljerad beskrivning av Bolagets aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till årsredovisningarna för 2018 och 2019.

Övrigt

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband beslutets verkställande och i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

 

Punkt 16 – Beslut om generellt emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst tio (10) procent av Bolagets vid var tid registrerade aktiekapital genom nyemission av aktier, utgivande av teckningsoptioner och/eller upptagande av konvertibelt lån. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller verksamheter, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

 

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 13 och punkt 16 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna

Beslut enligt punkt 14 och punkt 15 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy_for_deltagare_pa_bolagsstammor_20181023.pdf.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Ulls väg 29B, 756 51 Uppsala senast tre veckor före stämman, dvs. senast torsdagen den 23 april 2020. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Uppsala i april 2020

Senzime AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

Erik Bergman, CFO

Tel: +46 (0) 73 58 81 59, e-post: erik.bergman@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph, ett medicintekniskt system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad i patienten. Målet är förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa vårdens riktlinjer och läkemedelsrekommendationer bidrar TetraGraph till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader – i en värld där alla vaknar upp säkert efter operation. Visionen är en värld utan narkosrelaterade komplikationer. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker SEZI). FNCA, +46 (0) 8 528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.