Halvårsrapport januari-juni 2015

Senzime AB (publ) 556565-5734 får härmed avge halvårsrapport för första halvåret 2015.

Finansiell information andra kvartalet 2015

Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år.

· Försäljning under perioden uppgick till 30 tkr (129)
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 167 tkr (-1 880)
· Resultat per aktie blev -0,15 kr (-0,17)
· Likvida medel uppgick per 2015-06-30 till 19 490 tkr (7 213)
· Antalet aktier uppgick per 2015-06-30 till: 16 076 730 st (11 022 246)

Finansiell information första halvåret 2015

Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år.

· Försäljning under perioden uppgick till 77 tkr (485)
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 801 tkr (-3 191)
· Resultat per aktie blev -0,15 kr (-0,17)

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2015

  • Senzime genomför strategiskt förvärv – når nya marknader  

April 2015. Senzime meddelade att bolaget förvärvat MD Biomedical AB, ett bolag som utvecklat och patenterat produkter för mikrodialys. Förvärvet möjliggör för Senzime att erbjuda ett komplett patientmonitoreringssystem med inriktning mot intensivvården. Förvärvet finansieras genom nyemitterade aktier i Senzime.

  • Senzime genomför riktad nyemission som tillför 10 Mkr

April 2015. Senzime genomför en riktad nyemission som tillför bolaget ca 10 Mkr före emissionskostnader. Teckningskursen är 4,42 per aktie. Placeringen möjliggör för Senzime att emittera 2 281 222 nya aktier till två nya kvalificerade investerare. Bolaget avser använda likviden från den riktade nyemissionen till att stärka rörelsekapitalet och bland annat finansiera den löpande verksamheten i det nyligen förvärvade MD Biomedical AB.

  • Senzime har fått forskningsanslag från EUs Horizon 2020

Maj 2015. I hård konkurrens med andra bolag erhåller Senzime 50 000 EUR i anslag från EUs ”Horizon 2020” till en förstudie av en kropps- och patientnära mätning av glukos. Förstudien beräknas vara slutförd under andra halvåret 2015 och med goda resultat kan detta resultera i betydande anslag inför bolagets fortsatta kliniska utveckling av konceptet. Vidare har det nyligen förvärvade MD Biomedical erhållit 50 000 EUR i anslag i syfte att säkerställa hur organ i nyopererade patienter fungerar, ett område där det finns betydande medicinska behov.

  • Senzime presenterar kliniska studieresultat för OneSenz

Juni 2015. Senzime AB (publ) meddelar att utvärderingen av bolagets analysinstrument OneSenz också har gjorts inom klinisk forskning. Syftet var att under glukosbelastning påvisa nyttan av OneSenz förmåga att följa blodsockernivån automatiskt och kontinuerligt hos individer i en forskningsstudie. Utvärderingen har skett i samarbete med Uppsala Universitetet och slutfördes under våren 2015.


Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Inga väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång


VD-kommentar

Senzime är ett utvecklingsbolag som står inför ett flertal kliniska studier och produktlanseringar baserat på egenutvecklad sensorteknik och nyligen förvärvad mikrodialysteknik. Försäljningen är än så länge blygsam men efter framgångsrikt genomförd kapitalisering har vi en välfylld kassa.

Under de senaste åren har vi fokuserat utvecklingen mot att ta fram användarvänliga produkter för kontinuerlig mätning av glukos och laktat i komplexa vätskor såsom blod och cellodlingar. Dessa mätningar är viktiga – och i många fall kritiska – för patienter som genomgått operationer och som riskerar onödiga och farliga komplikationer om mätningarna inte sköts korrekt.

För att ytterligare öka takten har vi förvärvat MD Biomedical AB som har utvecklat och patenterat Onzurf, en ny generation av provtagningskatetrar baserad på mikrodialysteknik. Onzurf har unika egenskaper som tillsammans med vår biosensorplattform ger möjlighet till kontinuerliga biokemiska provtagningar på ytan av ett specifikt, individuellt organ. Detta är särskilt viktigt efter till exempel canceroperationer. Med Onzurf behöver inte läkaren sticka hål i känsliga organ – provtagningen sker istället på organets yta. Förvärvet skapar förutsättningar att kommersialisera ett komplett patientmonitorerings-system och i samband med detta har vi beslutat att samla vårt erbjudande inom klinikområdet under varumärket CliniSenz.

Som en konsekvens av förvärvet kommer CliniSenz att lanseras som ett komplett system under 2016. Den förestående lanseringen innebär ett stort steg framåt för Senzime där målet är att fylla tomrummet i marknaden och erbjuda system som möjliggör kontinuerlig monitorering av biomarkörer i blod och vävnad för att snabbare detektera postoperativa komplikationer och därigenom vägleda kliniska behandlingar.

Framåt är kommersialisering av våra produkter fokus. För att lyckas strävar vi efter samarbeten med industriella aktörer som har etablerade marknadspositioner, liknande det vi har med Applikon avseende lanseringen av BioSenz för monitorering av glukos- och laktathalt i bioreaktorer. Att identifiera ytterligare samarbetspartners inom intensivsjukvård, diabetesutbildning, hälsovård samt kliniska studier står därmed högt upp på vår agenda.

Utöver samarbeten med större industriella partners avser vi även att genomföra pilotprojekt och kliniska studier inom områden där vi ser potential att visa fördelarna med vår teknologi. Vi har utfört en klinisk studie inom hälsovårdsområdet tillsammans med ProHelia Företagshälsa där vi har följt blodsockernivåer på patienter i riskzonen för diabetes. Vi har även testat mervärdet av kontinuerliga mätningar i en klinisk forskningsstudie. Studiens resultat bekräftar nyttan av kontinuerlig mätning inom klinisk forskning. Med kontinuerliga mätningar missas inga fluktuationer och trender. På sikt kan dessa kunskaper leda fram till snabbare och bättre utveckling av nya läkemedel eller behandlingsmetoder.

Denna typ av projekt är viktiga då de ger oss värdefull feedback från användarna, genererar data kring vår mätteknik samt ger oss viktiga referenser. Dessutom öppnar det dörrar till potentiellt nya marknadssegment för Senzime vilket rimmar väl med vår ambition – att bygga en bred produktportfölj där vi tillsammans med partners kan adressera intressanta marknadssegment.

Uppsala i augusti 2015

Lena Söderström, VD i Senzime AB

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.