Delårsrapport juli – september 2015

Finansiell information tredje kvartalet 2015

· Försäljningen under perioden uppgick till 33 tkr (12).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till         -1 968 tkr (-1 364).
· Resultatet per aktie uppgick till -0,12 kr (-0,12).
· Likvida medel uppgick per 2015-09-30 till 17,3 mkr (5,8).
· Antalet aktier uppgick per 2015-09-30 till:           16 076 730 st. (11 022 246).

Finansiell information januari – september 2015

· Försäljningen under perioden uppgick till 111 tkr (497).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till         -5 769 tkr (-4 641).
· Resultatet per aktie uppgick till -0,40 kr (-0,41).

Definitioner

–   Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.

–   I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

–   Om inte annat anges avser samtliga uppgifter koncernen.

Nu fokuserar Senzime på sjukvårdsområdet

“Vi möter ett stort intresse från läkarhåll – bara i Norden genomförs årligen tiotusentals operationer där postoperativ övervakning med CliniSenz kan bli aktuellt. Det är på sjukvårdsområdet vi ska vara en viktig aktör och därför prioriterar vi nu detta.”

Lena Söderström, VD

Juli – september 2015


Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2015

 • September 2015. Senzime inleder en klinisk studie med OnZurf Probe för lokal mätning av laktat efter operation av patienter med cancer i matstrupen, en sjukdom som drabbar cirka 500 000 patienter globalt årligen. I dagsläget är den huvudsakliga behandlingsmetoden kirurgi med risk för fler operationer och viss dödlighet som följd. OnZurf Probes teknik kan göra det möjligt att efter operationer följa läkningsförloppet och ge tidiga varningssignaler på komplikationer. Studien beräknas att starta i slutet av året.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång

 • November 2015: Senzimes (publ) OnZurf Probe är nominerad till Sveriges största pris för framstående insatser inom klinisk forskning. Athenapriset belönar forskning som sker i samverkan mellan sjukvård, akademi och näringslivet och forskningen ska vara till nytta för patienter och sjukvård.
 • November 2015. Senzimes (publ) dotterbolag MD Biomedical AB blev Årets avknoppningsföretag på Umeågalan. För att vinna priset krävs att företaget har sin grund i forskning/utbildning vid Umeå universitet, SLU eller industriforskningsinstitut i Umeå. Bolaget ska vara under stark tillväxt och ha en tydlig affärsidé. Umeågalan är ett evenemang som varje år lockar över åttahundra deltagare från hela regionen.
 • November 2015. Senzime meddelar att bolagets advisory board utökas med två personer med kompletterande erfarenheter från entreprenörskap, diagnostik och kirurgi. Vidare tillträder Anders Jacobson som ny CTO (teknisk chef). Han kommer närmast från Biotage där han var ansvarig för instrumentutveckling.

Finansiell information tredje kvartalet 2015

 • Försäljningen under perioden uppgick till 33 tkr (12).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till        -1 968 tkr (-1 364).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,12 kr (-0,12).
 • Likvida medel uppgick per 2015-09-30 till 17,3 mkr (5,8).
 • Antalet aktier uppgick per 2015-09-30 till:       16 076 730 st. (11 022 246).

Finansiell information januari – september 2015

 • Försäljningen under perioden uppgick till 111 tkr (497).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till        -5 769 tkr (-4 641).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,40 kr (-0,41).

Definitioner

–   Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
–   I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.
–   Om inte annat anges avser samtliga uppgifter koncernen.

VD-kommentar

Senzimes vision har sedan bolaget grundades 1999 varit att leverera produkter till hälso- och sjukvårdsmarknaden som bidrar till ökad patientsäkerhet och lägre vårdkostnader. För att stödja vägen mot vår vision har vi drivit verksamhet inom två områden – bioteknik och sjukvård. Nu tar vi nästa stora steg.

Strategisk fokusering på hälso- och sjukvårdsmarknaden

Framåt ska Senzime fokusera på hälso- och sjukvårdsmarknaden. Vårens förvärv av MD Biomedical AB var en viktig byggsten i vår nya, renodlade inriktning där vi ska erbjuda marknaden kompletta patientmonitoreringssystem med inriktning mot sjukvården.

Senzimes resurser ska investeras där den medicinska och kommersiella potentialen är som störst. Ledning och styrelse i Senzime bedömer att tiden nu är rätt att fokusera på den kliniska marknaden och bolagets produkter CliniSenz och OnZurf Probe. OnZurf Probe dokumenteras i en klinisk studie med start denna vinter (övervakning efter operation av cancer i matstrupe) inför kommande CE-märkning och planerad lansering under 2016.

Som en konsekvens begränsas distributörssamarbetet med Applikon till att enbart omfatta redan ingångna avtal. Vi kommer fortsätta leverera förbrukningsvaror till existerande användare av BioSenz, men nedprioriterar marknadsföringen och fortsatt produktutveckling till fördel för våra kliniska produkter.

Våra satsningar inom bioteknik har varit viktiga för validering och verifiering av vår teknikplattform. Vi tar med oss viktiga tekniska lösningar, kunskap och erfarenheter, vi har byggstenarna på plats, timingen är rätt och vi möter en miljardmarknad. Här ska vi etablera Senzime som en ledande aktör och vi möter ett stort intresse från läkare – bara i Norden genomförs årligen tiotusentals operationer där CliniSenz kan användas för postoperativ övervakning.

Utöver att söka samarbeten med större industriella partners avser vi liksom tidigare att genomföra pilotprojekt och kliniska studier inom områden där vi ser fördelar med vår teknologi. Vi har tidigare utfört en klinisk studie inom hälsovårdsområdet där vi följde blodsockernivåer på patienter i riskzonen för diabetes och vi ska fortsätta söka möjligheter att dokumentera den kliniska nyttan och fördelarna med CliniSenz. Inför detta arbete är det glädjande och ytterligare ett erkännande för teknologin att MD Biomedical AB utsågs till Årets avknoppningsföretag vid Umeågalan. Vi är också väldigt glada över att OnZurf Probe, som ett av sju bidrag, blivit nominerad till Sveriges största pris för klinisk forskning – Athenapriset.

Förstärkt organisation och Advisory Board

Inför det fortsatta utvecklingsarbetet och kommersialiseringsfasen är det också glädjande att vi utökar vårt vetenskapliga råd med Ann-Kristin Berggren och Tomas Lorant. Vidare tillträder Anders Jacobson som ny CTO. Han efterträder Thomas Carlsson som går i pension under våren 2016. Anders har en bakgrund från patientnära medicinteknik. Dessa personer och deras erfarenheter från diagnostik, kirurgi och kommersialisering av tekniska landvinningar kommer att vara en stor tillgång under den fortsatta utvecklingen av Senzime och lanseringen av CliniSenz och OnZurf.

Uppsala i november 2015

Lena Söderström, VD i Senzime AB (publ)


Ihopkopplad med OnZurf Probe kan CliniSenz mäta ämnen på ytan av organ efter operation. Härmed kan man förhindra komplikationer, minska lidande och effektivisera sjukvården.

(Se bild i bifogad pdf-fil)

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).


Kommande rapporter

Bokslutskommuniké: 18 februari 2016


Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Uppsala 24 november 2015

Lena Söderström, VD

För mer information, se www.senzime.com eller vänligen kontakta:
Lena Söderström, VD
Tel. +46 (0)18 51 56 40
Mobil +46 (0)708 16 39 12
e-post: lena.soderstrom@senzime.com

Om Senzime
Senzime utvecklar och säljer analysinstrument med tillhörande engångsartiklar som möjliggör automatiserad, kontinuerlig mätning av viktiga ämnen i biologiska vätskor, bland annat glukos (socker). Senzime har två produktplattformar för kontinuerlig mätning av glukos och laktat – BioSenz för bioteknik och CliniSenz, ett system för kontinuerlig patientmonitorering. Genom mikrodialys i vävnad eller blod kan Senzime erbjuda ett komplett patientmonitoreringssystem vilket möjliggör kontinuerlig monitorering, vilket är kritiskt för att snabbt detektera komplikationer efter operationer och styra efterbehandlingar. Bolagets aktie är sedan 2008 noterad på Aktietorget. www.senzime.com

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.