Delårsrapport januari – september 2021

Pressmeddelande: Uppsala, 12 november, 2021. Senzime ABs (publ) delårsrapport för januari – september 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com.

 • Pågående eller kontrakterade utprövningar vid mer än 60 sjukhus med en sammanlagd potential om ca 750 TetraGraph system.
 • Strategiskt viktiga avtal tecknade i USA med några av de mest välrenommerade sjukhusen i världen där vi under fjärde kvartalet installerar monitorer i samtliga operationssalar.
 • Produktion av TetraGraph monitor startad i egna lokaler, delvis bidragande till ökad bruttomarginal om 68 procent (33).

Finansiell information juli – september 2021

 • Nettoomsättning 1 436 KSEK (2 096).
 • Bruttomarginal före avskrivningar 67,8% (33,4).
 • Resultatet efter finansiella poster -19 704 KSEK (-11 787).
 • Resultatet per aktie -0,31 SEK (-0,20).
 • Likvida medel per 2021-09-30; 97,4 MSEK (75,7).

Finansiell information januari – september 2021

 • Nettoomsättning 7 263 KSEK (5 843).
 • Bruttomarginal före avskrivningar 58,9% (39,7)
 • Resultatet efter finansiella poster -59 923 KSEK (-33 420).
 • Resultatet per aktie -0,93 SEK (-0,58).

Vid utgången av tredje kvartalet pågick och kontrakterades utprövningar vid mer än 60 sjukhus med en sammanlagd potential om ca 750 TetraGraph-system. Det stora intresset för vårt system märktes även vid det årliga amerikanska narkosläkarmötet (ASA) där fyra studier med TetraGraph presenterades. Två av dessa studier var med fokus på användning på barn. En TetraGraph-studie blev dessutom utsedd till redaktörens val i ansedda tidskriften Anesthesiology. Det var fantastiskt att efter nedstängningen under pandemin äntligen få träffa internationella narkosläkare igen och mycket uppmuntrande att höra att kvantitativ monitorering är ett högprioriterat område runt om i världen. Jag är mycket stolt över Senzime-teamet och våra fortsatta ansträngningar för en värld utan narkosrelaterade komplikationer.

Vi har sett en tydlig acceleration av efterfrågan under hösten, efter en ljummen sommar då sjukhusen saktade in mer än vanligt i efterdyningarna av pandemin. Försäljningsprocessen för TetraGraph sker i flera steg, där merparten av kunderna genomför utprövningar, vilket är sista steget innan ett finalt inköpsbeslut. Just nu har vi fler utprövningar pågående än vi någonsin haft förut.

Försäljningen ökade 24 procent mellan niomånadersperioderna 2021 och föregående år. Sluttampen av den långa pandemin och den avvaktande uppstarten därefter hade en negativ inverkan på koncernens försäljning under det tredje kvartalet. Totalt sett minskade koncernens försäljning med 31 procent jämfört med det tredje kvartalet föregående år. Glädjande är dock att kunna konstatera att försäljningen i USA ökade med 60 procent mellan kvartalen och innehåller både order från befintliga och nya kunder.

Basen av installerade TetraGraph-system ökar successivt på sjukhusen. Vi har tecknat strategiskt viktiga avtal i USA med några av de mest välrenommerade sjukhusen i världen där vi under fjärde kvartalet installerar monitorer i samtliga operationssalar. Dessa avtal bygger på åtaganden i inköp av sensorer mot att vi ställer ut monitorer vilket ger en viss negativ kortsiktig påverkan på försäljningen, men innebär att vi ökar konkurrenskraften och investerar för att långsiktigt öka sensorförsäljningen.

Vid brittiska sjukhus pågår just nu ett tjugotal utprövningar av TetraGraph. Storbritannien har infört nya riktlinjer för kvantitativ monitorering vilket innebär att utrustning måste finnas tillgänglig i samtliga operationssalar och användas på alla patienter som får muskelblockerande läkemedel. Vår utrullning av TetraGraph är inte beroende av riktlinjer, men det är klart att de bidrar till potentiellt ännu snabbare utrullningstakt.

För att öka marginaler och förbättra effektiviteten har produktionen av TetraGraph flyttats hem till Uppsala enligt plan. Det känns fantastiskt att se monitorerna sättas samman i våra egna lokaler. I början av oktober hade vi också en mycket uppskattad kapitalmarknadsdag. Återkopplingen från denna var att det var mycket intressant att få höra och förstå mer kring området av anestesispecialister och att få en fördjupning i affärerna.

Det allra viktigaste är dock att den installerade basen av TetraGraph – som i sin tur driver sensorförsäljningen – växer, och det gör den. Vår kommunicerade målsättning om 200 MSEK i omsättning år 2023 kvarstår trots att pandemin tillfälligt har begränsat Senzimes tillträde till sjukvården. Målsättningen motsvarar en installerad bas om ca 5 000 TetraGraph-system år 2023.

Jag ser fram emot att fortsätta driva en stark affärsaktivitet under nästkommande kvartal och att genomföra ytterligare rekryteringar av nyckelpersoner i både USA och Tyskland.

Uppsala i november 2021
Pia Renaudin, VD

Contact us

Want to know more?

How can Senzime’s innovative patient monitoring solutions help to eliminate in-hospital complications?
Contact us today.