Delårsrapport januari – september 2016

Vi fortsätter att bygga ett världsledande bolag inom patientmonitorering.

” Förvärvet av Acacia Designs skapar ett bolag med ett unikt och brett marknadserbjudande inom patientmonitorering. Vi ökar vår marknadspotential väsentligt och kan dra nytta av Acacias internationella kliniska nätverk”.

Lena Söderström, VD

Finansiell information tredje kvartalet 2016

 •  Försäljningen under perioden uppgick till 900 KSEK (33).
 •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 964 KSEK (-1 968).
 •  Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,06 SEK (-0,12) och efter utspädning till -0,06 SEK (-0,12).
 •  Likvida medel uppgick per 2016-06-30 till 15,8 MSEK (17,3).
 • Antalet aktier uppgick per 2016-09-30 till 36 172 643 st. (32 153 460).

Finansiell information januari – september 2016

 •  Försäljningen under perioden uppgick till 1 443 KSEK (111).
 •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 840 KSEK (-5 769).
 •  Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,24 SEK (-0,40) och efter utspädning till -0,24 SEK (-0,40).

Definitioner

–   Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.

–   I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

Om inte annat anges avser samtliga uppgifter koncernen

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 •  Juli 2016. Företrädesemissionen som genomfördes under maj och juni registrerades hos Bolagsverket. Bolaget tillförs cirka 15,3 MSEK före emissionskostnader.
 •  Augusti 2016. Örebro universitet har tilldelats 11 MSEK för att tillsammans med Senzime, Sandvik, Techtum och Nanoxis förklara varför immunförsvaret reagerar olika hos olika personer efter en operation, vid en infektion eller på grund av förorenad luft.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång

 •  Oktober 2016. Ny svensk registerstudie – ett nationellt samarbete mellan Senzime, Swedish Medtech, Skånes Universitetssjukhus i Lund och Göteborgs universitet och det nationella kvalitetsregistret för matstrups- och magsäckscancer. I Lund pågår en klinisk studie med OnZurf Probe för kontinuerlig, organspecifik mätning av laktat efter operation av patienter med cancer i matstrupen. Denna studie utökas nu i samarbete ytterligare aktörer i syfte att även utvärdera hälsoekonomiska frågeställningar.
 •  November 2016. Senzime inleder ett studiesamarbete med Mayo Clinic, USA. Studierna är avsedda att praktiskt testa TetraGraph – Senzimes patientövervakningssystem inom anestesi. De kliniska valideringsstudier som utförs vid Mayo Clinic syftar till att jämföra dess användbarhet där TetraGraph ställs mot en före detta marknadsledande numera utgången extern produkt inom området. Studieresultaten planeras att presenteras redan under december 2016.
 •  November 2016. Senzime inleder ett studiesamarbete med Northshore University Chicago, USA. Professor Glenn Murphy kommer att leda studier där Senzimes patientövervaknings-system TetraGraph används. Studierna syftar till att undersöka den kliniska nyttan av TetraGraph på totalt 150 patienter och kommer att jämföra dess användarvänlighet, tillförlitlighet och precision med tidigare ledande produkt som har upphört på marknaden. 
 •  November 2016. Senzime inleder en klinisk studie vid University of Debrecen, Ungern. Denna studie kommer att utvärdera TetraGraph. Studien omfattar totalt 40 patienter och är utformad för att undersöka den kliniska användbarheten. Studien kommer att jämföra TetraGraphs användarvänlighet, pålitlighet och precision med den tidigare marknadsledande produkten, TOF-Watch, som inte längre marknadsförs. Resultaten planeras att bli presenterade under första kvartalet 2017.

VD-kommentar

Vi fortsätter att bygga ett världsledande bolag inom patientmonitorering

Senzime utvecklar unika medicintekniska produkter som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter en operation. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader.

Under andra kvartalet 2016 förvärvade vi Acacia som har utvecklat ett helt nytt sätt att övervaka narkosförlopp för att minska graden av komplikationer hos patienter som genomgår operation. Sammanslagningen av Senzimes och Acacias verksamheter skapar ett bolag med ett bredare marknadserbjudande inom patientmonitorering av biologiska och fysiologiska processer hos patienter under och efter operation. Vi ökar vår marknadspotential väsentligt och får stora möjligheter att dra nytta av Acacias internationella kliniska nätverk.

Så inledde jag VD-kommentaren för andra kvartalet och det tål att upprepas. Vi bygger ett världsledande bolag inom patientmonitorering, ett område som fortsätter vinna mark i takt med ökade krav på patientsäkerhet och lägre vårdkostnader. Som ett led i denna strategi fortsatte vi under tredje kvartalet att produktutveckla, kliniskt verifiera, vässa vår patentportfölj och stärka organisationen för att bygga nya Senzime. Vi har en unik och konkurrenskraftig portfölj av produkter inom patientmonitorering som står inför marknadslansering 2017.

Under kvartalet inleddes tillsammans med Sandvik, Techtum och Nanoxis ett samarbete med Örebro Universitet som syftar till att öka patientsäkerheten och sänka vårdkostnaderna, där Senzime ska leverera resurser, instrument, förbrukningsmaterial och mikrodialysprober för att bidra till att öka kunskapen om inflammasomer och därmed tidigt kunna identifiera patienter som löper högre risk att bli sjuka efter en operation, vid en infektion eller på grund av förorenad luft.

Vi inledde även en svensk registerstudie i samarbete med Swedish Medtech, Skånes Universitetssjukhus i Lund, Göteborgs universitet och det nationella kvalitetsregistret för matstrups- och magsäckscancer. I Lund pågår sedan tidigare en klinisk studie med OnZurf Probe, vår produkt för kontinuerlig, organspecifik mätning av laktat efter operation av patienter med cancer i matstrupen, en sjukdom som drabbar cirka 500 000 patienter globalt årligen. Denna studie har nu utökats i samarbete ytterligare aktörer i syfte att även utvärdera hälsoekonomiska frågeställningar. Resultat från denna studie beräknas kunna redovisas under andra kvartalet 2017. 

Efter rapportperioden inleddes studiesamarbeten med två av världens främsta sjukhus; Mayo Clinic och Northshore University Hospital, USA. Studierna som genomförs inom ramen för samarbetet är avsedda att utvärdera TetraGraph – Senzimes patientövervakningssystem inom anestesi. Studieresultaten planeras att presenteras redan under december 2016.

Slutligen och även det efter rapportperioden inleddes en studie med TetraGraph i Ungern vid University of Debrecen. Resultaten planeras att bli presenterade under första kvartalet 2017.

Avslutningsvis och liksom jag tidigare sagt är vi fortsatt övertygade om att vi har högintressanta produkter och att vi är på rätt marknad vid rätt tillfälle. Diskussioner med potentiella licenspartners fortgår, vi närmar oss marknadsintroduktion av våra produkter och vi ser fram emot en händelserik avslutning på 2016 och inledning av 2017.

Uppsala i november 2016

Lena Söderström, VD i Senzime AB (publ)Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.