Delårsrapport januari-mars 2021

Pressmeddelande: Uppsala, 6 maj, 2021. Senzime ABs (publ) delårsrapport för januari – mars 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com.

  • Fortsatt expansion i USA och nytt dotterbolag i Tyskland
  • Försäljningsframgångar trots Covid-19 som begränsar tillgången till sjukhus
  • Ansökan om notering på Nasdaq Stockholms Huvudlista

Finansiell information januari – mars

  • Nettoomsättning 1 437 KSEK (2 589)
  • Rörelseresultat före avskrivningar -14 920 KSEK (-5 967)
  • Resultat per aktie -0,27 SEK (-0,16)
  • Likvida medel per 2021-03-31 142,5 MSEK (24,0)

Trots att Covid-19 även under det första kvartalet fortsatt begränsa våra möjligheter att initiera nya utprövningar på sjukhus rapporterar vi en försäljningsökning på 40 procent i Europa och USA. Pandemin underlättar inte vårt arbete, men den stoppar oss inte.

I USA har vår egen säljstyrka vunnit ett antal viktiga affärer och i dagsläget har vi drygt 200 TetraGraph® system under utvärdering på ett dussintal stora universitetssjukhus. Vår totala pipeline omfattar ännu fler system och flera utvärderingar pågår även på mindre och medelstora sjukhus. I dagsläget för Senzime diskussioner med totalt ca 40 sjukhus i landet.

Som en del av vår USA-strategi att komplettera vår egen säljstyrka med distributörer i vissa stater, har vi slutit avtal med Mercury Medical. Detta är en välrenommerad distributör med stora resurser, vilket ger oss ännu större muskler på världens största marknad. Vi ser mycket fram emot samarbetet.

Försäljningsmönstret för engångssensorn TetraSens® är uppmuntrande. Jämfört med första kvartalet föregående år har försäljningen fördubblats. Vi ser tecken på hög förbrukning av TetraSens® för varje installerad TetraGraph®.

Under det gångna kvartalet erhöll TetraSens® dessutom rätt till subvention i Sydkorea när deras statliga ersättningssystem beslutade ersätta för användning av engångssensorer till TetraGraph®. Ersättningen för engångssensorer är ett positivt steg för att öka användningen av monitorering när muskelrelaxerande läkemedel används och ligger i linje med andra viktiga initiativ i Europa och USA där man arbetar med att ta fram riktlinjer för monitorering vid neuromuskulär blockad.

Under det första kvartalet etablerade vi vårt dotterbolag i Tyskland och tillsatte landschef. Verksamheten har rivstartats med utprövningar på universitetssjukhus redan under första veckan. Vi räknar med att starta upp ett flertal utprövningar i Tyskland den närmaste tiden och övriga planerade rekryteringar ska vara klara innan sommaren.

Senzimes styrelse har beslutat ansöka om notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista under 2021. Detta som ett led i vår fortsatta expansion och strategi att fortsatt bredda vår investerarbas och bidra till ökad synlighet och exponering för bolaget.

Vi ser fram emot ett fortsatt framgångsrikt 2021 präglat av allt fler utprövningar på sjukhus runtom i världen och hög affärsaktivitet som ett resultat av dessa.

Uppsala i maj 2021
Pia Renaudin, VD

Contact us

Want to know more?

How can Senzime’s innovative patient monitoring solutions help to eliminate in-hospital complications?
Contact us today.