Delårsrapport januari – mars 2016

Januari – mars 2016

Väsentliga händelser under första kvartalet

  • Mars 2016. Senzime har utsetts av CEBR – rådet för europiska bioregioner – till ett av tio framstående medicintekniska bolag. Utnämningen är ett ytterligare kvitto på intresset för Senzimes teknologier inom det viktiga och kommersiellt stora området inom mätning av glukos och laktat vilket är kritiskt för att snabbt detektera komplikationer efter operationer och styra efterbehandlingar.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

  • April 2016. Senzime erhåller forskningsanslag från Vinnova via BIO-X®, för att genomföra en studie som syftar till att kliniskt utvärdera OnZurf Probe och CliniSenz Analyzer för postoperativ monitorering av patienter med cancer i matstrupen. Anslaget ger också möjlighet att genomföra aktiviteter inför kommersialisering och CE-märkning av produkterna. Anslaget uppgår till 2 Mkr och studien kommer genomföras i Lund.

Finansiell information första kvartalet 2016

  • Försäljningen under perioden uppgick till 22 tkr (48).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 852 tkr (-1 633).
  • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till -0,11 kr (-0,13).
  • Likvida medel uppgick per 2016-03-31 till 11,9 mkr (12,6).
  • Antalet aktier uppgick per 2016-03-31 till´16 076 730 st. (13 595 508).

Definitioner

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.

I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

Om inte annat anges avser samtliga uppgifter koncernen


VD-kommentar

Senzime utvecklar patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader. Senzimes kompletta patientmonitoreringssystem är främst inriktade mot sjukvården och bygger på bolagets patenterade biosensorteknologi.

Senzime ska leverera produkter till hälso- och sjukvårdsmarknaden som bidrar till ökad patientsäkerhet och lägre vårdkostnader. Detta är vår vision och under 2015 tog vi stora steg framåt, bland annat genom det strategiska förvärvet av bolaget bakom OnZurf Probe. Integrationen av det nya bolaget har gått helt enligt plan och vi har under och efter första kvartalet 2016 tagit flera steg för att i slutänden kunna erbjuda marknaden kompletta monitoreringssystem med inriktning mot sjukvården.

Under första kvartalet 2016 utsågs Senzime av CEBR – rådet för europiska bioregioner – till ett av tio framstående medicintekniska bolag. Utnämningen var ytterligare ett kvitto på intresset för Senzimes teknologier inom det viktiga och kommersiellt stora området inom mätning av glukos och laktat vilket är kritiskt för att snabbt detektera komplikationer efter operationer och styra efterbehandlingar. Utnämningen är mycket glädjande och ännu ett steg mot vårt kommersiella genombrott.

Vidare erhöll vi efter kvartalets utgång forskningsanslag från Uppsala BIO, BIO-X®, för att genomföra en klinisk studie som syftar till att kliniskt utvärdera OnZurf Probe och CliniSenz Analysator. Vi har tidigare utfört en klinisk studie där vi följde blodsockernivåer på patienter i riskzonen för diabetes. Nu ska vi dokumentera fördelarna med OnZurf Probe och CliniSenz Analyzer på patienter med cancer i matstrupen vilket är en stor och växande patientpopulation och vi kommer fortsätta söka samarbeten för att kliniskt dokumentera fördelarna med våra produkter.

Vi är övertygade om att vi har konkurrenskraftiga, högintressanta produkter och att vi är på rätt marknad vid rätt tillfälle. Naturligtvis utvärderar vi också kontinuerligt ytterligare strategiska förvärv som kompletterar vårt befintliga erbjudande. Nu ser vi fram emot ett fortsatt händelserikt 2016.

Uppsala i april 2016

Lena Söderström, VD i Senzime AB (publ)

Aktien och ägandeförhållande

Aktieutveckling
(Se bifogad pdf-fil)

Ägarförteckning per den 31 mars 2016

(se bifogad pdf-fil)                

Ägarförteckning per den 31 december 2015
(se bifogad pdf-fil)

Insynspersoners aktieinnehav

(se bifogad pdf-fil)Risker

Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på verksamheten i Senzime. Det är därför av stor vikt att beakta rele­vanta risker vid sidan av bolagets tillväxtmöjligheter. För information om bolagets största risker hänvisas till bolagets årsredovisning för 2015.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Senzime är moderbolag i en koncern som även omfattar det helägda dotterbolaget MD Biomedical AB. Koncernförhållande uppstod den 1 maj 2015 vilket medför att jämförande siffror för perioden innan 1 maj 2015 avser moderbolaget.

Kommande rapporter

Halvårsrapport: 22 augusti 2016

Delårsrapport januari – september: 22 november 2016

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Uppsala 27 april 2016

Lena Söderström, VD

För mer information, se www.senzime.com eller vänligen kontakta:

Lena Söderström, VD

Tel. +46 (0)18 51 56 40

Mobil +46 (0)708 16 39 12

e-post: lena.soderstrom@senzime.com

Om Senzime

Senzime utvecklar patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader. Senzimes kompletta patientmonitoreringssystem är främst inriktade mot sjukvården och bygger på bolagets patenterade biosensorteknologi. Bolagets produkter CliniSenz Analyzer och OnZurf Probe gör det bland annat möjligt att upptäcka post-operativa komplikationer väsentligt tidigare än med konventionella metoder och kan därmed bidra till högre patientsäkerhet och lägre vårdkostnader. Bolagets aktie är noterad på Aktietorget. www.senzime.com


Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.