Delårsrapport januari – juni 2022

Pressmeddelande: Uppsala, 15 juli 2022. Senzime AB:s (publ) delårsrapport för januari – juni 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com.

Finansiell information april – juni 2022

 • Nettoomsättning 3 403 KSEK (4 390)
 • Bruttomarginal före avskrivningar 50,0 % (62,1)
 • Rörelsekostnader -40 035 KSEK (-22 582) varav förvärvskostnader -16 400 KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -40 886 KSEK (-22 576)
 • Resultat per aktie -0,63 SEK (-0,35)
 • Likvida medel per 2022-06-30: 126,5 MSEK (118,2)
 • Antal aktier per 2022-06-30: 67 756 448 st (62 493 290)

Finansiell information januari – juni 2022

 • Nettoomsättning 5 764 KSEK (5 827) motsvarande en tillväxt på 64 %
 • Bruttomarginal före avskrivningar 54,6 % (56,7)
 • Rörelsekostnader -59 927 KSEK (-38 080) varav förvärvskostnader -16 400 KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -61 866 KSEK (-40 218)
 • Resultat per aktie -0,96 SEK (-0,63)

Highlights andra kvartalet

 • Starkt ökad direktförsäljning i USA och genom partners i Europa
 • Samarbete med Masimo – globalt ledande Medtech-företag
 • Förvärv av Respiratory Motion i USA
 • Marginalerna temporärt lägre till följd av högre andel distributörsförsäljning

VD kommenterar

Den installerade basen av TetraGraph® växer och förbrukningen av engångssensorer följer med som ett resultat av detta. Under det andra kvartalet uppgick försäljningstillväxten i Europa till över 70 procent och i vår direkta säljorganisation i USA till över 100 procent. För juni månad var motsvarade siffror 125 procent respektive mer en 200 procent. I USA växte intäkterna från försäljningen av TetraSens® med 154 procent jämfört med samma period föregående år. Att försäljningstillväxten inte framgår vid jämförelse med andra kvartalet 2021 beror på en större lageruppbyggnadsorder till Sydkorea om 2,0 MSEK som skedde i jämförelsekvartalet föregående år.

Vi har under året vunnit flera stora sjukhus i USA och installationen av TetraGraph®-system pågår nu för fullt. Under kvartalet har utvärderingar i USA lett till att vi vunnit 15 kontrakt och endast två sjukhus har gått till konkurrent. I Europa ser vi en accelererande tillväxt och juni var vår bästa månad hittills med 50 installerade TetraGraph®-monitorer. Under kvartalet har utvärderingar i Europa lett till att vi vunnit 25 kontrakt och endast tre sjukhus gått till konkurrent.

Vi är mycket stolta över att vi i juni kunde offentliggöra vårt strategiska samarbete med det amerikanska bolaget Masimo – en global ledare inom produkter och system för patientövervakning. Masimo har en stor global installerad bas av monitorer och vi kopplar nu upp oss mot deras snabbväxande patientövervakningslösning Root®. Partnerskapet med Masimo innebär att vi kommer att utveckla en gemensam modul som integrerar TetraGraph®-instrumentet i Root®.Förutsättningarna är goda för kraftig ökning av förbrukningen av TetraSens® när vi kopplar upp oss mot Masimos Root®.

Under kvartalet genomförde vi även förvärvet av Boston-baserade Respiratory Motion (RMI). Förvärvet av RMI ligger helt i linje med vår vision om en värld fri från narkos- och andningsrelaterade komplikationer. RMI ger oss förutsättningar att ytterligare accelerera utrullningen av TetraGraph® samtidigt som den expanderar vår affär med övervakning av patienters andningsfunktion även utanför operationsrummet. Med RMI:s unika övervakningssystem i portföljen når vi försäljningssynergier genom vår egna säljkår och distributörskanaler, samt ökar den adresserbara patientvolymen med en faktor tre.

RMI:s ExSpiron-system övervakar andningsfunktion hos patienter i realtid med en unik teknik som bygger på mångårig forskning i USA med skydd av 14 patentfamiljer och proprietära algoritmer. ExSpiron är CE- och FDA-godkänt och validerat på över 6 000 patienter i mer än 30 vetenskapliga publikationer. I likhet med TetraGraph® bygger ExSpiron-systemet på en ”razor and razorblade” försäljningsmodell med en monitor och tillhörande engångssensorer. Den årliga uppskattade totala adresserbara marknaden för ExSpiron uppgår enbart i USA till mer än 4 miljarder USD. Efter kvartalets utgång har värdet av ExSpiron bekräftats av läkare vid ett stort tyskt universitetssjukhus. Återkopplingen var mycket positiv med bland annat följande kommentar av Professor Weber ”Jag kan bättre konstatera och förutse postoperativa komplikationer med den extra kliniska informationen som ExSpiron tillhandahåller. ExSpiron-data kommer också att hjälpa mig att bestämma rätt klinisk väg postoperativt beroende på patienternas andning”.

Detta pressmeddelande innehåller enbart delar av den fullständiga delårsrapporten som publiceras på Senzimes hemsida.

Contact us

Want to know more?

How can Senzime’s innovative patient monitoring solutions help to eliminate in-hospital complications?
Contact us today.