Delårsrapport januari – juni 2016

Nu bygger vi ett världsledande bolag inom patientmonitorering

“Förvärvet av Acacia Designs skapar ett bolag med ett unikt och brett marknadserbjudande inom patientmonitorering. Vi ökar vår marknads-potential väsentligt och kan dra nytta av Acacias internationella kliniska nätverk.”

Lena Söderström, VD

Finansiell information andra kvartalet 2016

 •  Försäljningen under perioden uppgick till 521 KSEK (30).
 •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 024 KSEK (-2 167).
 •  Resultatet per aktie efter full utspädning uppgick till -0,09 kr (-0,15).
 •  Likvida medel uppgick per 2016-06-30 till 8,0 MSEK (19,5).
 •  Antalet aktier uppgick per 2016-06-30 till 32 153 460 st. (16 076 730).

 Finansiell information första halvåret 2016

 •  Försäljningen under perioden uppgick till 543 KSEK (77).
 •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 876 KSEK (-3 801).
 •  Resultatet per aktie efter full utspädning uppgick till -0,20 SEK (-0,28).

Definitioner

–   Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.

–   I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

–   Om inte annat anges avser samtliga uppgifter koncernen

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 •  April 2016. Senzime erhåller forskningsanslag från Vinnova via BIO-X, för att genomföra en studie som syftar till att kliniskt utvärdera OnZurf Probe och CliniSenz Analyzer för postoperativ monitorering av patienter med cancer i matstrupen. Anslaget ger också möjlighet att genomföra aktiviteter inför kommersialisering och CE-märkning av produkterna. Anslaget uppgår till 2 MSEK och studien kommer genomföras i Lund.
 •  Maj 2016. Senzime förvärvar Acacia Designs BV (”Acacia”), ett internationellt utvecklingsbolag inom narkosmonitorering. Förvärvet finansieras av 16 076 730 nyemitterade aktier i Senzime genom en apportemission. Efter förvärvet äger Acacias tidigare aktieägare 50 procent av aktierna i Senzime. I samband med förvärvet genomfördes även en företrädesemission som tillför Senzime 15,3 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och garantier.
 •  Juni 2016. Nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare genomförs och tecknas till 92,6 procent inom ramen för det ursprungliga erbjudandet. Resterande 7,5 procent av aktierna tilldelas emissionsgaranterna. Bolaget tillförs cirka 15,3 MSEK före emissionskostnader.
 •  Juni 2016. Senzime AB (publ) anställer Jessica Roxhed som ny CFO och Catrin Molund som ny affärsutvecklingschef. Jessica kommer närmast från Svenska Kyrkan där hon varit controller och Catrin kommer närmast från Orexo där hon ansvarat för ett stort antal viktiga förhandlingar och bl.a. har haft en ledande position som ansvarig för företagets strategiska IT-utveckling såväl i Sverige som USA. Båda börjar första september.

Väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång

 •  Juli 2016. Företrädesemissionen som genom-fördes under maj och juni registreras hos Bolagsverket. Bolaget tillförs cirka 15,3 MSEK före emissionskostnader.
 •  Augusti 2016. Örebro Universitet tilldelas 11 MSEK för att tillsammans med Senzime, Sandvik, Techtum och Nanoxis studera varför immunförsvaret reagerar olika hos olika personer efter en operation, vid en infektion eller på grund av förorenad luft.

VD-kommentar

Nu bygger vi ett världsledande bolag inom patientmonitorering

Senzime utvecklar unika medicintekniska produkter som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter en operation. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader.

Under andra kvartalet 2016 förvärvade vi Acacia som har utvecklat ett helt nytt sätt att övervaka narkosförlopp för att minska graden av komplikationer hos patienter som genomgår operation. Sammanslagningen av Senzimes och Acacias verksamheter skapar ett bolag med ett bredare marknadserbjudande inom patientmonitorering av biologiska och fysiologiska processer hos patienter under och efter operation. Vi ökar vår marknadspotential väsentligt och får stora möjligheter att dra nytta av Acacias internationella kliniska nätverk.

Senzime ska leverera produkter till hälso- och sjukvårdsmarknaden som bidrar till ökad patientsäkerhet och lägre vårdkostnader. Detta är vår vision och under 2015 och 2016 har vi tagit stora steg framåt, bland annat genom det strategiska förvärvet av bolaget bakom OnZurf Probe och nu senast Acacia, helt i linje med vår strategi att bygga ett världsledande bolag inom patientmonitorering. Genom förvärvet adderar vi nu ett nytt produktområde och ett internationellt, etablerat nätverk till Senzime. Det nya Senzime kommer därmed att erbjuda ett bredare och mer komplett utbud av produkter till hälso- och sjukvårdsmarknaden.

Som tidigare meddelats ingick Acacia under våren 2016 en avsiktsförklaring med en av världens främsta aktörer inom patientmonitorering. Under våren erhöll Acacia en mindre delbetalning inom ramen för detta avtal, där delar intäktsförts i Senzime under det andra kvartalet. Målsättningen är att slutförhandla ett mer omfattande licensavtal under senare delen av 2016.

Vidare erhöll vi under andra kvartalet och som tidigare rapporterats ett forskningsanslag från Uppsala Bio, BIO-X, för att genomföra en klinisk studie som syftar till att kliniskt utvärdera OnZurf Probe och CliniSenz Analyzer. Vi har tidigare utfört en klinisk studie där vi följde blodsockernivåer på patienter i riskzonen för diabetes. Nu ska vi dokumentera fördelarna med OnZurf Probe och CliniSenz Analyzer på patienter med cancer i matstrupen, vilket är en stor och växande patientpopulation. Vi kommer även fortsätta söka samarbeten för att kliniskt dokumentera fördelarna med våra produkter.

Vi är fortsatt övertygade om att vi har högintressanta produkter och att vi är på rätt marknad vid rätt tillfälle. Vi har konkurrenskraftiga erbjudanden på en stor och växande marknad och inom kort ska våra produkter marknadsintroduceras vilket givetvis är mycket spännande efter alla år av utveckling. Och som jag skrev i Q1-rapporten – nu ser vi fram emot ett fortsatt händelserikt 2016.

Uppsala i augusti 2016

Lena Söderström, VD i Senzime AB (publ)

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.