Delårsrapport januari-december 2021

Pressmeddelande: Uppsala, 17 februari, 2022. Senzime ABs (publ) delårsrapport för januari – december 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com.

Finansiell information oktober – december 2021

 • Nettoomsättning 3 717 KSEK (3 494).
 • Bruttomarginal före avskrivningar 45,4% (43,0).
 • Resultatet efter finansiella poster -24 366 KSEK (-15 570).
 • Resultatet per aktie -0,38 SEK (-0,26).
 • Likvida medel per 2021-12-31; 74,9 MSEK (160,3).

Finansiell information januari – december 2021

 • Nettoomsättning 10 980 KSEK (9 337).
 • Bruttomarginal före avskrivningar 54,3% (40,9).
 • Resultatet efter finansiella poster -84 289 KSEK (-48 991).
 • Resultatet per aktie -1,31 SEK (-0,84).

HIGHLIGHTS FJÄRDE KVARTALET

 • Stark försäljningstillväxt i USA och Europa
 • Fortsatt högt antal pågående eller kontrakterade utprövningar
 • Fler än 1 000 TetraGraph®-monitorer nu levererade

VD-KOMMENTAR

I fjärde kvartalet såg vi en stark försäljningstillväxt i USA som mer än fördubblades jämfört med samma kvartal föregående år. För helåret 2021 var tillväxten i USA mer än 200 procent och marknaden stod för 38 procent av vår totala försäljning. Även försäljningen i Europa visade en god tillväxt och ökningen för helåret uppgick till 52 procent.

Senzimes totala försäljning mer än fördubblades under årets fjärde kvartal jämfört med det tredje. Den totala försäljningsökningen under helåret 2021 uppgick till 18 procent. Att den inte blev högre beror på att vår distributör i Sydkorea gjorde en större beställning i december 2020 och har levererat från sitt lager under 2021. Vi förväntar oss emellertid förnyade beställningar från Sydkorea inom kort.

Den installerade basen av TetraGraph® – som i sin tur driver sensorförsäljningen – fortsätter att växa och totalt har Senzime nu levererat ut mer än 1 000 monitorer till kunder och distributörer. Globalt uppgick försäljningen av antalet TetraSens® sensorer för helåret 2021 till ca 45 000 stycken.

I Storbritannien och Tyskland är intresset för TetraGraph® mycket starkt, såväl från stora universitetssjukhus som från mindre sjukhus. Antalet utprövningar ökar stadigt och vi har sedan vår senaste kvartalsrapportering vunnit upphandlingar på ytterligare 10 sjukhus i Europa. Senzime tyska försäljningsorganisation gör stora framsteg och vi har vunnit 13 utprövningar och har ytterligare nio pågående.

Vid utgången av 2021 hade vi pågående eller kontrakterade utprövningar vid mer än 74 sjukhus världen över. Den sammanlagda potentialen för dessa utprövningar uppgår till ca 1 150 TetraGraph®-system. Vi fortsätter också att vinna majoriteten av utprövningarna – under det fjärde kvartalet vann vi upphandlingar på 16 av 17 sjukhus.

Baserat på antalet pågående utprövningar och utfallet i de senaste upphandlingarna står vi fast vid vårt finansiella mål om att nå en försäljning om 200 miljoner kronor 2023 och uppnådd lönsamhet. Vi anser också att en långsiktig målsättning om en 10-procentig marknadsandel på en marknad som bedöms omsätta omkring 15 miljarder kronor årligen fortsatt är högst relevant.

För att öka våra marginaler och förbättra effektiviteten flyttade vi under fjärde kvartalet hem produktionen, samtidigt som såväl produktionslokalerna som våra produkter och kvalitetssystem certifierades enligt MDR, den nya regulatoriska standarden i Europa. Ett helt fantastiskt arbete av teamet!

I januari och början av februari 2022 fattade fem universitetssjukhus i USA beslut om att köpa in TetraGraph® system. Vi räknar generellt med att sjukhusen nu återgår till ett mer normalt läge och börjar arbeta av de långa vårdköerna till operation. Att optimera patientflöden blir väldigt viktigt framöver och vi ser att TetraGraph® har stora förutsättningar att bidra även till detta. Utöver ett kostnads- och patientperspektiv är det även ur ett patientflödesperspektiv viktigt att effektivt mäta och indikera när patienten återfått sin muskelfunktion.

Med ett fantastiskt produkterbjudande, ett starkt team och ett stort marknadsbehov ser jag med tillförsikt fram emot 2022!

Uppsala i februari 2022
Pia Renaudin, VD

Contact us

Want to know more?

How can Senzime’s innovative patient monitoring solutions help to eliminate in-hospital complications?
Contact us today.