Bokslutskommuniké 2020

Pressmeddelande: Uppsala, 26 februari, 2021. Senzime ABs (publ) bokslutskommuniké för 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com
  • Genombrottsordrar i USA, Storbritannien, Frankrike och Tyskland
  • Utlicensiering av OnZurf® Probe i affär värd över 100 MSEK
  • Stärkt balansräkning genom nyemissioner om 170 MSEK

Finansiell information oktober – december

  • Nettoomsättning 3 494 KSEK (2 688)
  • Resultat efter finansiella poster -15 570 KSEK (-9 616)
  • Resultat per aktie -0,26 SEK (-0,18)
  • Likvida medel per 2020-12-31 160,3 MSEK (30,9)

Finansiell information januari – december

  • Nettoomsättning 9 337 KSEK (6 711)
  • Resultat efter finansiella poster -48 991 KSEK (-34 266)
  • Resultat per aktie -0,84 SEK (-0,65) KSEK

”Vår vision är en värld där patienter vaknar säkert efter operation. För detta ändamål har vi utvecklat ett medicintekniskt instrument – TetraGraph® – med tillhörande engångssensorer – TetraSens®. TetraGraph® är ett unikt digitalt system som mäter förekomsten och djupet av neuromuskulär blockad vid narkos för att läkaren ska kunna avgöra korrekt dosering av läkemedel samt bedöma när patienten är redo att andas på egen hand utan risk för komplikationer. Den potentiella globala marknaden för TetraGraph® är beräknad till 166 000 operationssalar som årligen genomför 79 miljoner operationer.

Senzime befinner sig i en stark tillväxt- och expansionsfas med egen säljstyrka i såväl USA och Tyskland samtidigt som vi har licenstagare och distributörer på strategiska fokusmarknader i Europa, Sydkorea och Japan. En notering på Nasdaq Stockholms huvudlista ses som ett logiskt nästa steg i bolagets utveckling och det är med glädje vi nyligen har kommunicerat att detta är på gång”, säger Pia Renaudin, VD för Senzime.

Detta pressmeddelande innehåller enbart delar av den fullständiga bokslutskommunikén som publiceras på Senzimes hemsida: www.senzime.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: +46 70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

Erik Bergman, CFO

Tel: +46 73-58 81 59, e-post: erik.bergman@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph, ett medicintekniskt system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad i patienten. Målet är förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa vårdens riktlinjer och läkemedelsrekommendationer bidrar TetraGraph till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader – i en värld där alla vaknar upp säkert efter operation. Visionen är en värld utan narkosrelaterade komplikationer. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

Denna information är sådan information som Senzime AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021, 08:45. 

PM Senzime Bokslutskommuniké 2020

Contact us

Want to know more?

How can Senzime’s innovative patient monitoring solutions help to eliminate in-hospital complications?
Contact us today.