Bokslutskommuniké 2016

Vi fortsätter att bygga ett världsledande bolag inom patientmonitorering.

”Vi har en unik och konkurrenskraftig portfölj av produkter inom patientmonitorering som står inför marknadslansering 2017”.

Lena Söderström, VD

Väsentliga händelser under första kvartalet

 •  Mars 2016. Senzime har utsetts av CEBR – rådet för europeiska bioregioner – till ett av tio framstående medicintekniska bolag.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 •  April 2016. Senzime erhåller forskningsanslag från Vinnova via BIO-X, för att genomföra en studie som syftar till att kliniskt utvärdera OnZurf Probe och CliniSenz Analyzer för postoperativ monitorering av patienter med cancer i matstrupen. Anslaget uppgår till 2 MSEK och studien kommer genomföras i Lund.
 •  Maj 2016. Senzime förvärvar Acacia Designs BV (”Acacia”), ett internationellt utvecklingsbolag inom narkosmonitorering. Förvärvet finansieras av 16 076 730 nyemitterade aktier i Senzime genom en apportemission. Efter förvärvet äger Acacias tidigare aktieägare 50 procent av aktierna i Senzime. I samband med förvärvet genomfördes även en företrädesemission som tillför Senzime 15,3 MSEK före emissionskostnader.
 •  Juni 2016. Nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare genomförs och tecknas till 92,6 procent inom ramen för det ursprungliga erbjudandet. Resterande 7,4 procent av aktierna tilldelas emissionsgaranterna.
 •  Juni 2016. Senzime anställer Jessica Roxhed som ny CFO och Catrin Molund som ny affärsutvecklingschef. Båda börjar 1 september.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 •  Juli 2016. Företrädesemissionen som genomfördes under maj och juni registrerades hos Bolagsverket.
 •  Augusti 2016. Örebro universitet har tilldelats 11 MSEK för att tillsammans med Senzime, Sandvik, Techtum och Nanoxis förklara varför immunförsvaret reagerar olika hos olika personer efter en operation, vid en infektion eller på grund av förorenad luft.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 •  Oktober 2016. Ny svensk registerstudie – ett nationellt samarbete mellan Senzime, Swedish Medtech, Skånes Universitetssjukhus i Lund och Göteborgs universitet och det nationella kvalitetsregistret för matstrups- och magsäckscancer. I Lund pågår en klinisk studie med OnZurf Probe för kontinuerlig, organspecifik mätning av laktat efter operation av patienter med cancer i matstrupen. Denna studie utökas nu i samarbete ytterligare aktörer i syfte att även utvärdera hälsoekonomiska frågeställningar.

[1] 

 •  November 2016. Senzime inleder ett studiesamarbete med Mayo Clinic, USA. Studierna är avsedda att praktiskt testa TetraGraph – Senzimes patientövervakningssystem inom anestesi och syftar till att jämföra dess användbarhet där TetraGraph ställs mot en före detta marknadsledande numera utgången extern produkt inom området.  
 •  November 2016. Senzime inleder ett studiesamarbete med Northshore University Chicago, USA. Professor Glenn Murphy kommer att leda studier där Senzimes patientövervaknings-system TetraGraph används. Studierna syftar till att undersöka den kliniska nyttan av TetraGraph på totalt 150 patienter.
 •  November 2016. Senzime inleder en klinisk studie vid University of Debrecen, Ungern. Denna studie kommer att utvärdera TetraGraph. Studien omfattar totalt 40 patienter och är utformad för att undersöka den kliniska användbarheten. Studien kommer att jämföra TetraGraph med den tidigare marknadsledande produkten, TOF-Watch, som inte längre marknadsförs.
 •  December 2016. Senzime har tecknat ett exklusivt licensavtal med japanska Fukuda Denshi. Avtalet innebär bland annat att Fukuda kommer att licensiera och kommersialisera Senzimes TetraGraph system på den japanska marknaden med förväntad lansering i slutet av 2017. Avtalet löper under 10 år och bedöms av Senzimes ledning och styrelse att generera mer än 100 MSEK i licensintäkter för Senzime.
 •  December 2016. Senzime lanserar OnZurf Probe för användning inom preklinisk forskning. Onzurf Probe har en unik fästanordning som innebär att den enkelt kan placeras på ytan av ett organ utan att föras in genom vävnaden med nålstick och orsaka onödig stress på organet.

[2]

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalets utgång

 •  Januari 2017. Senzime, i samarbete med studieansvarige Dr J. Ross Renew, från Mayo Clinic i Jacksonville Florida, USA, genomförde en valideringsstudie av frivilliga för att bekräfta TetraGraphs noggrannhet, utvärdera dess användarvänlighet, samt eventuellt obehag av nervstimulering.
 •  Januari 2017. Det tidigare kommunicerade datumet för bokslutskommunikén, 22 februari, tidigareläggs till den 16 februari 2017.
 •  Januari 2017. Senzime offentliggör valberedningen inför årsstämman 2017. Valberedningen som är utsedd enligt de principer som antogs på årsstämman 2016, består av Terry Cross, Sorin Brull, Adam Dahlberg, Ulf Lindskog, Philip Siberg.
 •  Januari 2017. Senzime rapporterar en första utvärdering från den kliniska prövningen på Northshore i Chicago USA. Senzime utför i samarbete med professor Glenn Murphy en studie där man undersöker TetraGraph-monitorns noggrannhet och konsekvens, samtidigt som klinisk användbarhetsdata samlas.
 •  Februari 2017. Senzime tecknar distributionsavtal för TetraGraph. Senzime har ingått exklusiva distributionsavtal avseende kommersialiseringen av TetraGraph, där Wardray Premiss Ltd kommer att vara exklusiv distributör i Storbritannien och Irland, LSR Healthcare i Australien och Nya Zeeland. Ersättning utgår per såld enhet och är i linje med gängse branschersättning, det finns ingen garanterad försäljning.
 •  Februari 2017. Senzime kommunicerar att de planerar att genomföra en fullt garanterad företrädesemission för vidare marknadslansering och tar klivet mot First North. Styrelsen i Senzime föreslår att bolagsstämman beslutar om en företrädesemission om ca 24,4 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är fullt garanterad av Bolagets huvudägare. Emissionslikviden ska användas för att möjliggöra kommersialiseringen av Senzimes produkter och stärka Bolagets finansiella ställning. Samtidig planeras ett listbyte från AktieTorget till First North.

   

____________________________________________________________________________________________

Finansiell information fjärde kvartalet 2016

 •  Nettoomsättning under perioden uppgick till 185 KSEK (42).
 •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 572 KSEK (-1 813).
 •  Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,10 SEK (-0,11) och efter utspädning till -0,10 SEK (-0,11).
 •  Likvida medel uppgick per 2016-12-31 till 10,0 MSEK (14,5).
 •  Antalet aktier uppgick per 2016-12-31 till 36 172 643 st. (16 076 730).

Finansiell information januari – december 2016

 •  Nettoomsättning under perioden uppgick till 1 628 KSEK (153).
 •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till  -9 412 KSEK (-7 582).
 •  Resultatet per aktie före utspädning uppgick till  -0,34 SEK (-0,51) och efter utspädning till -0,34 SEK (-0,51).

Definitioner

–   Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
–   I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.
–   Om inte annat anges avser samtliga uppgifter koncernen 

VD-kommentar 

Den globala lanseringen har inletts

Nu tar Senzime ytterligare ett stort kliv mot marknaden. Vi har inlett kommersialiseringen av vår produktportfölj och har som mål att bygga ett världsledande bolag inom peri- och postoperativ patientmonitorering. Vi ska bidra till att minskade komplikationer i samband med operationer, öka patientsäkerheten och bidra till lägre vårdkostnader. Som ett led in denna satsning genomför vi nu en nyemission för att tillföra tillväxtkapital och accelerera den globala kommersialiseringen av vår produktportfölj.

Senzime har utvecklat produkter för att möta sjukvårdens efterfrågan på lösningar som kan minska andelen komplikationer i samband med operationer, öka patientsäkerheten och bidra till lägre vårdkostnader. Nu inleds nästa spännande kapitel för Senzime. Vår konkurrenskraftiga portfölj av produkter inom patientmonitorering står inför global marknadslansering. De strategiska förvärv som vi genomfört under 2015 och 2016 har stärkt vårt erbjudande och vi har nu flera medicintekniska produkter som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation.

Förvärvet av Acacia Designs under 2016 öppnade dörren till nya marknader, internationella samarbeten med världsledande sjukhus och en portfölj av lösningar som löser tydliga kliniska problem. Acacia har utvecklat TetraGraph, ett helt nytt system för att övervaka narkosförlopp för att minska graden av komplikationer hos patienter som genomgår operation. Systemet visades upp första gången på en branschmässa i slutet på 2016 med mycket positivt gensvar från marknaden.

Introduktionen följdes av att vi tecknade ett exklusivt licensavtal med japanska Fukuda Denshi, en av de globala ledarna inom patientmonitorering. Avtalet innebär bland annat att Fukuda kommer att licensiera och kommersialisera Senzimes TetraGraph system på den japanska marknaden med förväntad lansering i slutet av 2017. Avtalet löper under 10 år och bedöms av Senzimes ledning och styrelse att generera mer än 100 MSEK i licensintäkter i Japan som svarar för ca 2 % av den totala världsmarknaden. Ett kommersiellt genombrott för Senzime – och vi har därefter fortsatt marknadsbearbetningen och tecknat ytterligare distributionsavtal under inledningen av 2017.

För att ytterligare stärka vårt marknadserbjudande har vi inlett studiesamarbeten med två av världens främsta sjukhus – Mayo Clinic och Northshore University Hospital, USA. Studierna som genomförs inom ramen för samarbetena är avsedda att utvärdera TetraGraph och de första positiva resultaten från studierna har presenterats under januari 2017. Dessa kommer att presenteras utförligare under första halvåret 2017. 

Vi har även inlett en svensk registerstudie i samarbete med Skånes universitetssjukhus i Lund, Göteborgs universitet, Swedish Medtech, och det nationella kvalitetsregistret för matstrups- och magsäckscancer. I Lund pågår sedan tidigare en klinisk studie med OnZurf Probe, vår produkt för kontinuerlig, organspecifik mätning av laktat efter operation på patienter med cancer i matstrupen, en sjukdom som drabbar cirka 500 000 patienter globalt årligen. Denna studie har nu utökats i samarbete med ytterligare aktörer i syfte att även utvärdera hälsoekonomiska frågeställningar. Resultat från denna studie beräknas kunna redovisas under andra kvartalet 2017.

Vi är fortsatt övertygade om att vi har högintressanta produkter och att vi är på rätt marknad vid rätt tillfälle. Under de senaste månaderna har vi tecknat ett genombrottsavtal för den japanska marknaden, stärkt organisationen, vi för diskussioner med potentiella licenspartners på ytterligare marknader och vi står inför flera CE-märkningar och en bred marknadsintroduktion under 2017. Tillväxtkapitalet skall skapa förutsättningar att accelerera den globala kommersialiseringen av vår produktportfölj och generera värden i linje med vår vision – Monitoring for life. Vi ser fram emot en fortsatt händelserik utveckling under 2017!

Uppsala i februari 2017

Lena Söderström, VD i Senzime AB (publ)

Aktien och ägandeförhållande

Aktieutveckling

(Se tabell i bifogad PDF)

Ägarförteckning per den 31 december 2016

(Se tabell i bifogad PDF)

Aktiekapitalets utveckling

(Se tabell i bifogad PDF)

Två av Senzimes anställda innehar teckningsoptioner, totalt 500 000 stycken utestående. Lena Söderström innehar 300 000 teckningsoptioner som ger rätt att till priset 8,29 SEK per aktie teckna nyutgivna aktier med inlösendag den 1-10 januari 2018 (eller motsvarande tidsperiod som är gynnsam för parterna utifrån ett skattehänseende). Medtech Innovation i Umeå AB, Pernilla Abrahamsson, innehar 200 000 teckningsoptioner i Senzime som ger rätt att till priset 2,5 SEK teckna en ny aktie i bolaget. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enighet med villkoren för teckningsoptionerna från den dag då teckningsoptionerna registreras vid Bolagsverket till och med den 1 maj 2020.

Finansiell information

Intäkter och resultat

Försäljningsintäkterna under fjärde kvartalet 2016 uppgick till 185 KSEK (42). Under perioden januari – december uppgick försäljningsintäkterna till 1 628 KSEK (153). Den ökade omsättningen jämfört med 2015 beror på en första delbetalning inom ramen för ett licensavtal med Fukuda Denshi Co Ltd.

Rörelseresultatet under fjärde kvartalet 2016 uppgick till -3 572 KSEK (-1 815). Rörelseresultatet under perioden januari – december uppgick till -9 411 KSEK (- 7 597). Minskningen beror främst på högre kostnader för konsulter och personal.

Finansiell ställning

Vid kvartalets utgång uppgick koncernens eget kapital till 131 871 KSEK (45 810) och soliditeten uppgick till 84,4 % (95,8 %).

Kassaflöde och investeringar 

Kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive förändring av rörelsekapital för fjärde 2016 uppgick till -3 691 KSEK (-2 005) och för perioden januari – december uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -10 004 KSEK (-6 414). Ökningen av det negativa kassaflödet från den löpande verksamheten beror främst på en ökning av periodens negativa resultat samt förändring av de kortfristiga skulderna som ökat mellan åren.

Kassaflödet från investeringsverksamheten för fjärde kvartalet 2016 uppgick till -2 049 KSEK (-860) och för perioden januari – december uppgick kassaflödet från investeringsverksamhet till -7 349 KSEK (-4 342). Ökningen beror på högre utvecklingskostnader jämfört med föregående period.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten för fjärde kvartalet uppgick till 0 KSEK (0) och under perioden januari – december uppgick kassaflödet från finansieringsverksamheten till 12 901 KSEK (22 093). Vilket i huvudsak förklaras av den företrädesemission som genomfördes i juni 2016 i samband med förvärvet av Acacia Designs.

Likvida medel vid periodens utgång uppgick därmed till 10 027 KSEK (14 479).

Risker 

Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på verksamheten i Senzime. Det är därför av stor vikt att beakta rele­vanta risker vid sidan av bolagets tillväxtmöjligheter. För information om bolagets största risker hänvisas till bolagets årsredovisning för 2015.  

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Senzime är moderbolag i en koncern som även omfattar de helägda dotterbolagen MD Biomedical AB och Acacia Designs B.V. Koncernförhållande uppstod den 1 maj 2015 vilket medför att jämförande siffror för perioden innan 1 maj 2015 avser moderbolaget. Acacia förvärvades den 17 maj 2016 vilket innebär att Acacia ingår i koncernens räkenskaper fr.o.m. detta datum.

Årsstämma

Årsstämman kommer att hållas den 23 maj kl 15:00 i Uppsala. Årsredovisningen kommer senast att finnas tillgänglig för allmänheten fr.o.m. 2 maj 2017 på bolagets kontor med adress Vallvägen 4A, Uppsala. Årsredovisningen kommer även att publiceras på www.senzime.com 

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret.    

Kommande rapporter

Delårsrapport januari – mars 2017: 24 maj 2017

Delårsrapport januari – juni 2017: 31 augusti 2017

Delårsrapport januari – september 2017: 28 november 2017

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Uppsala den 16 februari 2017

Philip Siberg                          Sorin J. Brull                          Terry Cross

Styrelseordförande               Styrelseledamot                    Styrelseledamot

Adam Dahlberg                     Ulf Lindskog                           Lena Söderström 

Styrelseledamot                    Styrelseledamot                    Verkställande direktör

För mer information, se www.senzime.com eller vänligen kontakta:

Lena Söderström, VD

Tel. +46 (0)18 51 56 40

Mobil +46 (0)708 16 39 12

e-post: lena.soderstrom@senzime.com

Om Senzime

Senzime utvecklar unika medicintekniska produkter som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter en operation. I portföljen ingår patientorienterade lösningar som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av biologiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnadsvätska samt patientnära system för att peri-operativt monitorera den neuromuskulära funktionen hos patienter som undergår djup narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget.

Vallvägen 4A, 756 51 Uppsala

                                                                                                                                                                                                                    www.senzime.com 


[1] TetraGraph och TetraSens

[2] CliniSenz Analyzer och OnZurf Probe

Denna information är sådan information som Senzime är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 16 februari 2017.

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.