Bokslutskommuniké 2015

Nu fokuserar Senzime på sjukvårdsområdet

(se bild i bifogad pdf)

Januari – december 2015

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Februari 2015. Senzimes styrelse förstärks av Philip Siberg, tidigare bland annat VD för det noterade medicinteknikbolaget Stille AB och CMA Microdialysis AB. Philip Siberg är idag bland annat verksam som VD för Acacia Designs BV, ett innovations- och utvecklingsbolag inom narkos- och patientövervakning.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • April 2015. Senzime meddelar att bolaget förvärvar MD Biomedical AB, bolaget bakom OnZurf Probe – en teknologi som genom mätning på organytan möjliggör postoperativ övervakning av organets hälsostatus. Förvärvet möjliggör för Senzime att erbjuda ett komplett patientmonitoreringssystem med inriktning mot intensivvården. Förvärvet finansieras genom nyemitterade aktier i Senzime.
 • April 2015. Senzime genomför en riktad nyemission som tillför bolaget ca 10 Mkr före emissionskostnader. Teckningskursen är 4,42 kr per aktie. Bolaget avser använda likviden från den riktade nyemissionen till att stärka rörelsekapitalet och bland annat finansiera den löpande verksamheten i det nyligen förvärvade MD Biomedical AB.
 • Maj 2015. I hård konkurrens med andra bolag erhåller Senzime 50 000 EUR i anslag från EUs ”Horizon 2020” till en förstudie av en kropps- och patientnära mätning av glukos. Vidare har det nyligen förvärvade MD Biomedical erhållit 50 000 EUR i anslag i syfte att säkerställa hur organ i nyopererade patienter fungerar, ett område där det finns betydande medicinska behov.
 • Juni 2015. Senzime meddelar att utvärderingen av bolagets analysinstrument OneSenz också har gjorts inom klinisk forskning. Syftet var att under glukosbelastning påvisa nyttan av OneSenz förmåga att följa blodsockernivån automatiskt och kontinuerligt hos individer i en forskningsstudie. Utvärderingen har skett i samarbete med Uppsala universitet.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • September 2015. Senzime inleder en klinisk studie med OnZurf Probe för lokal mätning av laktat efter operation av patienter med cancer i matstrupen, en sjukdom som drabbar cirka 500 000 patienter globalt årligen. I dagsläget är den huvudsakliga behandlingsmetoden kirurgi med risk för fler operationer och viss dödlighet som följd. OnZurf Probe kan göra det möjligt att efter operationer följa läkningsförloppet och ge tidiga varningssignaler på komplikationer. Studien beräknas att starta i slutet av 2015.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • November 2015: Senzimes OnZurf Probe nomineras till Athenapriset – Sveriges största pris för framstående insatser inom klinisk forskning. Priset belönar forskning som sker i samverkan mellan sjukvård, akademi och näringslivet och forskningen ska vara till nytta för patienter och sjukvård.
 • November 2015. Senzimes dotterbolag MD Biomedical AB blir Årets avknoppningsföretag på Umeågalan. Umeågalan är ett evenemang som varje år lockar över åttahundra deltagare från hela regionen.
 • November 2015. Senzime meddelar att bolagets Advisory Board utökas med två personer med kompletterande erfarenheter från bl.a. diagnostik och kirurgi. Vidare tillträder Anders Jacobson som ny CTO (teknisk chef). Anders kommer närmast från Biotage där han var ansvarig för instrumentutveckling.

Inga väsentliga händelser efter fjärde kvartalets utgång

Finansiell information fjärde kvartalet 2015

 • Försäljningen under perioden uppgick till 42 tkr (45).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 813 tkr (-1 636).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,11 kr (-0,15).
 • Likvida medel uppgick per 2015-12-31 till14,5 mkr (3,1).
 • Antalet aktier uppgick per 2015-12-31 till: 16 076 730 st. (11 022 246).

Finansiell information helår 2015

 • Försäljningen under perioden uppgick till 153 tkr (541).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 583 tkr (-6 192).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,51 kr (-0,56).

Definitioner

   Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
   I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.
   Om inte annat anges avser samtliga uppgifter koncernen.

(se bild i bifogad pdf)

Senzime utvecklar patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader.

VD-kommentar

Senzime ska leverera produkter till hälso- och sjukvårdsmarknaden som bidrar till ökad patientsäkerhet och lägre vårdkostnader. Detta är vår vision och under 2015 tog vi stora steg framåt, bland annat genom det strategiska förvärvet av bolaget bakom OnZurf Probe.

Integrationen av det nya bolaget har gått helt enligt plan och vi ser stor potential i denna viktiga byggsten i vår nya, renodlade inriktning där vi ska erbjuda marknaden kompletta patient-monitoreringssystem med inriktning mot sjukvården.

Via blodprov upptäcks syrebrist i ett nyopererat organ i vissa fall först efter flera dygn. Sammankopplad med OnZurf Probe kan vårt instrument CliniSenz Analyzer uppmärksamma tecken på denna mycket allvarliga komplikation redan efter 20 minuter.

Vi ska investera där den medicinska och kommersiella potentialen är som störst. Nu fokuserar vi på den kliniska marknaden och bolagets produkter CliniSenz Analyzer och OnZurf Probe där vi arbetar för att båda produkterna skall CE-märkas och marknadsintroduceras under 2016. Lansering kommer i första hand att fokuseras på närliggande marknader och vi utvärderar löpande möjligheter till samarbete med större globala aktörer.

Det är på det kliniska området vi nu fokuserar våra resurser och som tidigare kommunicerats kommer därför distributörssamarbetet med Applikon fortsättningsvis enbart omfatta redan ingångna avtal. Vi kommer fortsätta att leverera förbrukningsvaror till existerande användare av vår produkt BioSenz, men nedprioriterar marknadsföringen och fortsatt produktutveckling till fördel för våra kliniska produkter.

Jag har sagt det tidigare men det tål att upprepas – våra satsningar inom bioteknik har varit mycket viktiga för validering och verifiering av vår teknikplattform. Vi tar med oss viktiga tekniska lösningar, kunskap och erfarenheter till den kliniska marknaden. Vi har byggstenarna på plats, timingen är rätt och vi möter en miljardmarknad. Här ska vi etablera Senzime som en ledande aktör och vi möter ett stort intresse från läkare – bara i Norden genomförs årligen tiotusentals operationer där CliniSenz kan användas för postoperativ övervakning.

Vi kommer fortsätta söka samarbeten med större industriella partners för projekt och kliniska studier inom områden där vi ser fördelar med vår teknologi. Vi har tidigare utfört en klinisk studie inom hälsovårdsområdet där vi följde blodsockernivåer på patienter i riskzonen för diabetes och vi ska fortsätta söka möjligheter att dokumentera den kliniska nyttan och fördelarna med CliniSenz. Detsamma gäller för OnZurf Probe. De första resultaten från studien i Lund med OnZurf Probe kommer att presenteras under 2016.

Vi är övertygade om att vi har konkurrenskraftiga, högintressanta produkter och att vi är på rätt marknad vid rätt tillfälle. Naturligtvis utvärderar vi också kontinuerligt ytterligare strategiska förvärv som kompletterar vårt erbjudande på ett bra sätt.

Nu ser vi fram emot ett händelserikt 2016.

Uppsala i februari 2016

Lena Söderström, VD i Senzime AB (publ)

(se bild i bifogad pdf)

Ihopkopplad med OnZurf Probe kan CliniSenz mäta ämnen på ytan av organ efter operation. Härmed kan man förhindra komplikationer, minska lidande och effektivisera sjukvården.

Aktien och ägandeförhållande

Aktieutveckling

     Ägarförteckning per den 31 december 2015                                      Ägarförteckning per den 30 september 2015

Insynspersoners aktieinnehav

(se diagram och tabell i bifogad pdf för aktieutveckling, ägarförteckning och insynspersoners ägande)


Risker
Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på verksamheten i Senzime. Det är därför av stor vikt att beakta rele­vanta risker vid sidan av bolagets tillväxtmöjligheter. För information om bolagets största risker hänvisas till bolagets årsredovisning för 2014.

Redovisningsprinciper
Bokslutskommunikén är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Senzime är moderbolag i en koncern som även omfattar det helägda dotterbolaget MD Biomedical AB. Koncernförhållande uppstod den 1 maj 2015 vilket medför att jämförande siffror avser moderbolaget.

Moderbolagets resultatdisposition

Balanserad förlust                          -25 045 799 kr

Överkursfond                                 34 405 972 kr

Årets förlust                                    -7 406 128 kr

Summa                                    1 954 045 kr

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för 2015 samt att vinstmedel disponeras så att i ny räkning överförs 1 954 045 kr.

Årsstämma
Årsstämma kommer att hållas den 27 april kl 13:00 i Uppsala. Årsredovisningen kommer senast att finnas tillgänglig för allmänheten fr.o.m. 6 april 2016 på bolagets kontor med adress Vallvägen 4A, Uppsala. Årsredovisningen kommer även att publiceras på www.senzime.com

Kommande rapporter

Delårsrapport januari – mars: 27 april 2016
Halvårsrapport: 22 augusti 2016
Delårsrapport januari – september: 22 november 2016

Granskning av revisor
Denna bokslutskommuniké har inte granskats av bolagets revisor.

Uppsala 18 februari 2016

Lena Söderström, VD

För mer information, se www.senzime.com eller vänligen kontakta:
Lena Söderström, VD
Tel. +46 (0)18 51 56 40
Mobil +46 (0)708 16 39 12
e-post: lena.soderstrom@senzime.com

                                                                        Vallvägen 4A, 756 51 Uppsala

                                                                                     www.senzime.com                                                        

Om Senzime
Senzime utvecklar patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader. Senzimes kompletta patientmonitoreringssystem är främst inriktade mot sjukvården och bygger på bolagets patenterade biosensorteknologi. Bolagets produkter CliniSenz Analyzer och OnZurf Probe gör det bland annat möjligt att upptäcka post-operativa komplikationer väsentligt tidigare än med konventionella metoder och kan därmed bidra till högre patientsäkerhet och lägre vårdkostnader. Bolagets aktie är noterad på Aktietorget. www.senzime.com

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.